direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen - 1
Plan: Molshoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0530.BP30Molshoek2010-vg01

Artikel 7 Wonen - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals groen, water, speelvoorziening en verharding.
7.1.2 Gebruik

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:

 • a. woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. tuinen en erven;
 • e. bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Woningen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van woningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • b. het bouwperceel mag voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • c. het is niet toegestaan om hoofdgebouwen te splitsen in meerdere woningen met uitzondering van het bepaalde onder lid 7.3.1;
 • d. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • e. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m hoog en achter de voorgevel 2 m mogen bedragen

7.2.3 Bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut gelden de volgende bepalingen:

 • a. de inhoud van bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut mag maximaal 50 m³ per op te richten bouwwerk bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen.
7.3 Afwijken van de bouwregels
7.3.1 Splitsen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 c ten behoeve van het splitsen van een vrijstaande woning in twee halfvrijstaande woningen, met dien verstande dat:

 • a. de splitsing vanuit stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is;
 • b. de inhoud van de vrijstaande woning minimaal 800 m³ bedraagt.
7.3.2 Voorwaarden

De omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
7.4 Specifieke gebruiksregels

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf of een aan huis verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan huis verbonden beroep of het aan huis verbonden bedrijf.
7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 7.4 onder b teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan huis gebonden bedrijf of een aan huis gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

7.5.2 Voorwaarden

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.5.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.