direct naar inhoud van Samenvatting
Plan: Marlot - Reigersbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0311GMarlotReig-50VA

Samenvatting

Waarom is dit nieuwe bestemmingsplan nodig?

De gemeente wil voor Marlot- Reigersbergen een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het grootste deel van dit plangebied valt in het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen dat de gemeenteraad in februari 2007 heeft vastgesteld. Voor enkele delen (zoals de locatie van het Nationaal Automobielmuseum) golden andere bestemmingsplannen. De gemeente dient te beschikken over een actueel bestemmingsplannen-bestand. Actueel betekent niet ouder dan 10 jaar. Om die reden is de gemeente de procedure gestart om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Waar bouwt dit bestemmingsplan op voort?

Dit bestemmingsplan is geen ontwikkelplan dat grote ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt. Het bestemmingsplan Marlot - Reigersbergen is een actualiseringsplan dat tot doel heeft ook voor dit gebied een actueel bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan bouwt nadrukkelijk voort op de nu vigerende bestemmingsplannen. Wel is het bestemmingsplan aangepast aan de 'standaard' van nu. Dit betekent dat beleidswijzigingen van de afgelopen 10 jaar zijn verwerkt of dat gronden bijv. een andere bestemming hebben gekregen omdat sinds 2008 het rijk een nieuwe systematiek voor bestemmingsplannen heeft vastgesteld (SVBP). Uitgangspunt is echter dat het plan geen ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt.

Wat verandert er door het nieuwe bestemmingsplan?

Hoewel het uitgangspunt is dat het plan geen ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, veranderen er ten opzichte van het vorige bestemmingsplannen wel een aantal zaken. De meest in het oog springende zaken worden hieronder benoemd.

  • In het nieuwe bestemmingsplan wordt uitgegaan van een hoogte in meters (in plaats van aantal bouwlagen).
  • De bestemming Groen – Landgoed voor de landgoederen Marlot en Reigersbergen zijn gewijzigd in Natuur (voorzover sprake is van gronden die behoren tot het NatuurNetwerkNederland) en Groen. De landgoederen zijn verder onderdeel van de stedelijke ecologische verbindingszone. Ten behoeve van deze gronden is tevens een gebiedsaanduiding overige zone – ecologische verbindingszone opgenomen.
  • In aanvulling op het algemene beleid voor woningsplitsing in kwetsbare gebieden zijn voor dit plangebied aanvullende regels gesteld. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling zoals eerder opgenomen in andere recente bestemmingsplannen van de gemeente. Woningsplitsing is alleen mogelijk met een binnenplanse afwijking waarbij aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden (o.a. minimale oppervlakte voor de zelfstandige woning die ontstaat en toets op de parkeerdruk).
  • In dit nieuwe bestemmingsplan is de aan- en bijgebouwenregeling uit het vorige bestemmingsplan aangepast. Sinds 2014 geldt voor gebieden die niet zijn aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht het vergunningsvrij bouwen. De gemeente wil qua systematiek hierbij aansluiten en heeft hiervoor een vrijstellingsregeling voor de aan- en bijgebouwen opgesteld die qua systematiek aansluit op het vergunningsvrij bouwen. De gemeente wil graag dat de regelingen voor aan- en bijgebouwen in elke wijk vergelijkbaar zijn. Uitgangspunt van deze regeling is dat een minimale oppervlakte wordt toegestaan zodat bewoners zowel een aanbouw in de vorm van bijvoorbeeld een serre en een schuur kunnen realiseren. De grootte en ligging van het achtererfgebied bepaalt vervolgens of verdere bebouwing mogelijk is. In aanvulling op deze regeling is voor de villawijk Marlot verder maatwerk toegepast om het open karakter te borgen. zie hiervoor paragraaf 5.1.2. van de toelichting van het plan. Uitzondering hierop vormt de aan- en bijgebouwen regeling voor de woningen Bezuidenhoutseweg 350 en 450. Deze grenzen beide direct aan de landgoederen en hier is aangesloten bij de vigerende regeling in het bestemmingsplan Marlot.
  • Met dit bestemmingsplan worden enkele plangrenzen aangepast. De 1e herziening van het bestemmingsplan Reigersbergen 1964 zal in het plangebied worden opgenomen. Dit betreft de locatie van het Nationaal automobielmuseum. Ook zal het resterende deel van het bestemmingsplan van de Noordelijke Randweg in dit plan worden opgenomen. Tot slot zal de helft van de Bezuidenhoutseweg aan het plangebied worden toegevoegd (afkomstig uit het bestemmingsplan Mariahoeve). Voor meer informatie over deze wijzigingen zie hiervoor paragraaf 1.4.1 van de toelichting van het plan.

Hoe zijn de omwonenden bij het plan betrokken?

De gemeente vindt het heel belangrijk goed te overleggen met bewoners en overige betrokken bij een bestemmingsplan. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan is contact gezocht met de (wijk)vereniging Marlot. In een overleg is een toelichting gegeven op de uitgangspunten van dit plan en de verdere procedure. In dit overleg is ook besproken wat er specifiek in deze wijk speelt.