direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 5
Plan: Scheveningen Badplaats
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0240DSchevBadpl-50VA

Artikel 9 Gemengd - 5

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuur en ontspanning, waaronder wordt begrepen:
  • 1. atelier;
  • 2. attracties/attractiepark;
  • 3. bowlingbaan;
  • 4. casino;
  • 5. congrescentrum;
  • 6. creativiteitscentrum;
  • 7. dansschool;
  • 8. museum;
  • 9. muziekschool;
  • 10. muziektheater;
  • 11. theater
 • b. detailhandel;
 • c. dienstverlening;
 • d. horeca;
 • e. hotel/vakantie-appartementen;
 • f. maatschappelijk, waaronder wordt begrepen:
  • 1. gezondheidszorg;
  • 2. openbare dienstverlening;
  • 3. religie;
  • 4. verenigingsleven.
 • g. sport, waaronder wordt begrepen: sportcentrum
 • h. wonen

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, gebouwde parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak;
 • b. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. van het gestelde onder b mag worden afgeweken ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1' ten behoeve van de realisatie van een dakopbouw van maximaal 3,5 meter hoog, gemeten vanaf het bestaande dakvlak;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “ond” dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "tr" op de plankaart zijn overdekte terrassen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "pg" op de plankaart is een (ondergrondse) parkeergarage toegestaan in maximaal 2 lagen;
9.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. in afwijking van het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen, voor zover deze zich voor de voorgevel bevinden, niet meer dan 1 m bedragen.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een afwijking toestaan van:

 • a. lid 9.2.1, onder b ten behoeve van borstweringen en andersoortige uit architectonische of esthetische overwegingen voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten en dergelijke. tot een maximum hoogte van 1,5 m;
 • b. lid 9.2.2, onder a ten behoeve van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot een maximum hoogte van 15 m;
9.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. horeca is toegestaan tot en met de categorie middelzwaar van de Staat van Horeca-categorieën;
 • b. in uitzondering op het gestelde onder a is in de Palacepromenade en de twee bouwblokken aan het Gevers Deynootplein tevens horeca in de categorie zwaar van de Staat van Horeca-categorieën toegestaan;
 • c. wonen is met uitzondering van de ontsluitingen alleen op de verdiepingen toegestaan;
 • d. in uitzondering op het gestelde onder c is de functie wonen langs de Utrechtsestraat wel op de begane grond toegestaan;
 • e. met uitzondering van de subfuncties "atelier" en "creativiteitscentrum" is de functie cultuur en ontspanning alleen toegestaan in de Palace promenade en de twee panden aan het Gevers Deynootplein;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "ov" is tevens een openbaar vervoersverbinding toegestaan;
 • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "k" op de plankaart is tevens de functie kantoor toegestaan.