direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 2
Plan: St. Jacobskerk e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0225EStJacobskeo-50VA

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. horeca "licht" en "middelzwaar";
 • d. hotel;
 • e. cultuur en ontspanning;
 • f. maatschappelijk waaronder worden verstaan gezondheidszorg, praktijkruimten, kinderopvang, openbare dienstverlening, verenigingsleven en welzijnsinstellingen;
 • g. bedrijven in de categorieën A en B van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Staat van inrichtingen bedrijven functiemenging' als opgenomen in Bijlage 9 van de regels, met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, en inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • h. wonen;
 • i. sport, waaronder wordt begrepen fitnessruimten;
 • j. kantoor;

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het aangegeven bebouwingsvlak;
 • b. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. volledige beneden peil gelegen bebouwing mag uit niet meer dan een laag bestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” [ond] dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping.
7.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde,

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • b. in afwijking van het gestelde onder a. mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen, voor zover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, niet meer dan 1 m bedragen; de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen achter de voorgevel of het verlengde daarvan mag niet meer dan 2 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en/of vormgeving van gebouwen, met name ten aanzien van hierdoor optredende gevolgen voor wat betreft de bezonning en windhinder, alsmede in verband met de uitwerking ervan op de historische binnenstad;
 • b. de situering van in- en/of uitritten van parkeergarages en de situering van expedities.
7.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van lid 7.2.1, onder b. ten behoeve van het verschuiven van de door hoogtegrenzen omkaderde vlakken met maximaal 3 m, met dien verstande dat de totale oppervlakte van alle door hoogtegrenzen omkaderde vlakken ongewijzigd dient te blijven.

7.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ter plaatse van de functie-aanduiding "horeca zwaar" [h afbeelding "i_NL.IMRO.0518.BP0225EStJacobskeo-50VA_0016.jpg"3] is horeca in de categorie "zwaar" toegestaan;
 • b. horeca-inrichtingen in de categorie "zwaar" aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, blijven toegestaan;
 • c. de functies wonen, sport en kantoren zijn alleen toegestaan op de verdiepingen;
 • d. het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van dienstverlening mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m2;
 • e. het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van kantoren mag per vestiging niet meer bedragen dan 250 m2;
 • f. jeugd-, kinder- en buitenschoolse opvang dient te voldoen aan de criteria genoemd in de beleidsnota 'Ruimtelijke implementatie kindercentra in Den Haag' (RIS085329);
 • g. jeugd-, kinder- en buitenschoolse opvang dient te voldoen aan de criteria genoemd in de Wet geluidhinder;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "cultuur & ontspanning" [co] is de functie cultuur en ontspanning toegestaan;
 • i. ter plaatse van de functieaanduiding "casino" [ca] is de functie casino toegestaan.
7.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van het bepaalde in lid 7.1 onder g:

 • a. opdat niet in de staat van bedrijven functiemenging in de categorieën A en B voorkomende bedrijven eveneens kunnen worden toegelaten, voor zover deze bedrijven naar hun aard en milieuhygiënische invloed op de omgeving gelijk gesteld kunnen worden met wel in voornoemde staat opgenomen bedrijven;
 • b. ten behoeve van bedrijven behorende tot categorie C uit de staat van bedrijven functiemenging, voor zover deze bedrijven qua aard en omvang en invloed op het milieu gelijk te stellen zijn met bedrijven uit een lagere milieucategorie en:
  • 1. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen betreft;
  • 2. omtrent de vergelijkbaarheid van de invloed op het milieu advies wordt gevraagd aan een onafhankelijke deskundige;
 • c. het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van het bepaalde in lid 7.1 onder c. ten behoeve van een horeca-inrichting als bedoeld in categorie "zwaar".