direct naar inhoud van Bijlage 4 Vooroverlegreactie van de provincie Zuid-Holland op het concept-ontwerp bestemmingsplan Benoordenhout
Plan: Benoordenhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0213GBenoorden-50VA

Bijlage 4 Vooroverlegreactie van de provincie Zuid-Holland op het concept-ontwerp bestemmingsplan Benoordenhout

In de reactie van de provincie van 2 maart 2012 met kenmerk PZH-2012-326381216 stelt zij dat in het bestemmingsplan ten onrechte geen verantwoording van het groepsrisico is opgenomen. Naar haar mening moet ook in conserverende bestemmingsplannen aandacht besteed worden aan de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Op het risico dat met het transport van gas door drukleidingen samenhangt, is het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' van toepassing. Hierin wordt aangesloten bij de systematiek van de risicobenadering door grenswaarden voor het plaatsgebonden risico en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Het toetsingskader voor de beoordeling van de externe veiligheid in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen is tot op heden neergelegd in de Nota en circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs).

Voor de op grond van het voornoemde kader verplichte verantwoording van het groepsrisico is geen wettelijk kader vastgelegd. Bij het opstellen van de voorliggende verantwoording is uitgegaan van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico van het voormalige ministerie van VROM (thans I&M) van november 2007. Op basis van het daarin verwoordde beoordelingskader moet worden ingegaan op het groepsrisico in de bestaande situatie en het groepsrisico dat met de beoogde ontwikkeling samenhangt. Daarnaast moet worden ingegaan op de zelfredzaamheid van aan ongewenste gebeurtenissen blootgestelde personen en de mogelijkheden tot hulpverlening. In de onderzoeksrapportage is ingegaan op het groepsrisico in de bestaande en toekomstige situatie. In het navolgende wordt per afzonderlijke locatie binnen het invloedsgebied ingegaan op de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en hulpverlening.

Het plangebied wordt in termen van externe veiligheid beïnvloed door een hoge druk aardgasleiding en een route gevaarlijke stoffen. In het navolgende wordt op deze beide aspecten afzonderlijk ingegaan.

Hoge druk aardgasleiding

Het plangebied wordt aan de noordoostzijde begrensd door een hoge druk aardgasleiding. Deze gasleiding heeft een invloedsgebied van 170 meter aan weerszijden van de buisleiding. Binnen dit invloedsgebied ligt alleen de wijzigingsbevoegdheid voor de uitbreiding van het Bronovo-ziekenhuis (HAP en SEH). Bij de verantwoording van het groepsrisico wordt uitgegaan van een ongewenste gebeurtenis waarbij het vrijkomende gas tot ontbranding komt. Het effect op de omgeving wordt daarbij met name door de warmtestraling veroorzaakt.

Over de zelfredzaamheid van de binnen dit pand aanwezige personen tijdens een ongewenste gebeurtenis kan worden opgemerkt dat dit pand in zekere mate wordt afgeschermd door de woonbebouwing langs de westzijde van de Van Alkemadelaan. Deze woonbebouwing is zestien meter hoog. De uitbreiding van het Bronovo-ziekenhuis zal ten hoogste 9 meter hoog worden. De woonbebouwing langs de Van Alkemadelaan zal – in geval van een ongewenste gebeurtenis met de daar liggende gasleiding – in beperkte mate voor afscherming zorgen.

Aan de westzijde zal de uitbreiding worden begrensd door het buitenterrein van het ziekenhuis met de daarop geprojecteerde infrastructuur. Deze sluit aan de westzijde aan op de Van Hogenhoucklaan, waarlangs de binnen het pand aanwezige personen onder zekere beschutting van de ongewenste gebeurtenis af kunnen vluchten. Daarmee is de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand in voldoende mate gewaarborgd.

Over de bestrijdbaarheid van een ongewenste gebeurtenis met de gasleiding kan worden opgemerkt dat op het betreffende deel aan weerszijde van de Van Alkemadelaan om de ongeveer 100 meter brandkranen zijn geplaatst. Daarnaast zijn op het terrein van het ziekenhuis, ten zuiden van het bestaande complex eveneens diverse brandkranen geplaatst. Een eventuele ongewenste gebeurtenis kan daarmee in voldoende mate worden bestreden.

Over de hulpverlening in geval van een ongewenste gebeurtenis kan worden opgemerkt dat met de wijzigingsbevoegdheid een onderkomen voor de SpoedEisende Hulp-afdeling wordt mogelijk gemaakt. Hoewel de integriteit van dit onderkomen deels door de ongewenste gebeurtenis kan worden aangetast, is daarmee ten minste de hulpverlening in personele zin onmiddellijk beschikbaar. Daardoor is voorzien in de aanwezigheid van medische hulpverlening in geval van een ongewenste gebeurtenis. Voorts liggen de brandweerkazernes aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 1a en de Boekweitkamp 19 op relatief korte afstand van het Bronovo-ziekenhuis. Het dichtstbijgelegen politie-kantoor is aan de Vlaskamp 1 gevestigd. In overleg met het ziekenhuis zal het opstellen van een protocol voor alarmering en ontruiming in geval van een ongewenste gebeurtenis worden aanbevolen. Daarmee is de hulpverlening in geval van een ongewenste gebeurtenis in voldoende mate gewaarborgd.

Route gevaarlijke stoffen

Het plangebied wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door de Benoordenhoutseweg, de Zuid-Hollandlaan, de Koningskade en de Raamweg. Deze wegen maken onderdeel uit van de in 2004 door de gemeente vastgestelde Route Gevaarlijke Stoffen. Voor een ongewenste gebeurtenis met het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt uitgegaan van een invloedsgebied dat zich 355 meter aan weerszijden van deze route uitstrekt. Op grond van het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan liggen de volgende locaties waarvoor een wijzigingsbevoegdheid zal worden vastgesteld binnen dit invloedsgebied:

  • Het pand aan de Roelofsstraat 136;
  • Het pand aan de Benoordenhoutseweg 46-48;
  • De panden aan de Neuhuyskade 32-40 en nabij 126
  • De nieuwbouw in de binnentuin aan de Duchattelstraat.

Bij de volgende verantwoording van het groepsrisico en de beschouwing van de zelfredzaamheid in dat kader, wordt uitgegaan van het optreden van een koude BLEVE met een LPG-tankwagen. Daarbij zal het instantaan vrijkomen van de 'kokende' inhoud van een opengescheurde tank tot explosieve verbranding komen en een aanzienlijke warmtestraling optreden. In het navolgende wordt voor deze drie locaties op de aspecten zelfredzaamheid ingegaan.

Roelofsstraat 136

Over de zelfredzaamheid van de binnen dit pand aanwezige personen tijdens een ongewenste gebeurtenis kan worden opgemerkt dat het terrein waarop dit pand staat aan de noordzijde wordt begrensd door de Weissenbruchstraat. De binnen het pand aanwezige personen kunnen in geval van een ongewenste gebeurtenis op de Bezuidenhoutseweg, in de luwte van het pand zelf en de omliggende woonbebouwing van de ongevalslocatie wegvluchten. Daarmee is de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand in voldoende mate gewaarborgd.

Over de bestrijdbaarheid van een ongewenste gebeurtenis met het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden opgemerkt dat in de directe omgeving van het pand om de ongeveer 100 meter brandkranen staan. Daarnaast is direct ten zuiden van de Benoordenhoutseweg in het Haagse Bos op ongeveer 30 meter van de as van de weg oppervlaktewater beschikbaar. Een eventuele ongewenste gebeurtenis kan daarmee in voldoende mate worden bestreden.

Benoordenhoutseweg 46-48

Over de zelfredzaamheid van de binnen dit pand aanwezige personen tijdens een ongewenste gebeurtenis kan worden opgemerkt dat het terrein waarop dit pand staat aan de west-, noord- en oostzijde wordt begrensd door de tuinen van omliggende woningen (aaneengesloten bebouwing). Aan de zuidzijde wordt het terrein waarop het pand staat begrensd door de Benoordenhoutseweg, die onderdeel uitmaakt van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Alleen deze Benoordenhoutsweg kan in geval van een ongewenste gebeurtenis dienst doen als vluchtweg.

Het pand zelf bestaat uit een façade van 65 meter breed, parallel aan de Benoordenhoutseweg en 18 meter hoog. Dit bouwdeel wordt met drie afzonderlijke dwarsbeuken verbonden met het eveneens parallel aan de Benoordenhoutseweg geplaatste achterste gedeelte van het pand. Tussen de dwarsbeuken liggen twee binnentuinen. Deze constructie van het pand maakt het mogelijk dat de bewoners in geval van een ongewenste gebeurtenis, in de beschutting van het pand zelf naar het achterste gedeelte daarvan kunnen vluchten. Bij de verbouwing van het pand naar een appartementencomplex zal aandacht kunnen worden besteed aan de daarvoor benodigde inpandige vluchtroutes en de brandwerendheid van de schil van het pand. Daarmee zal de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand in voldoende mate kunnen worden gewaarborgd.

Over de bestrijdbaarheid van een ongewenste gebeurtenis met het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden opgemerkt dat in de directe omgeving van het pand om de ongeveer 100 meter brandkranen langs de Benoordenhoutseweg staan. Daarnaast is direct ten zuiden van de Benoordenhoutseweg in het Haagse Bos op ongeveer 30 meter van de as van de weg oppervlaktewater beschikbaar. Een eventuele ongewenste gebeurtenis kan daarmee in voldoende mate worden bestreden.

Neuhuyskade 32-40 en Neuhuyskade nabij 126

Over de zelfredzaamheid van de binnen het panden aan de Neuhuyskade 32-40 aanwezige personen tijdens een ongewenste gebeurtenis, kan worden opgemerkt dat dit pand in zekere mate wordt afgeschermd door de woonbebouwing langs de noordzijde van de Benoordenhoutseweg. De hoogte van deze woonbebouwing varieert van 14 tot 15 meter hoog. De panden aan de Neuhuyskade 32-40 zijn zelf eveneens 15 meter hoog en staan op respectievelijk ongeveer 100 en 150 meter van de Benoordenhoutseweg. Zowel het pand aan de Neuhuyskade 32 als het pand aan de Neuhuyskade 40 beschikken in de bestaande situatie over een uitgang aan de noordzijde van het pand. Aan de oostzijde wordt het terrein waarop het pand staat begrensd door de Neuhuyskade, waarlangs de binnen het pand aanwezige personen van de ongewenste gebeurtenis af kunnen vluchten.

Het geprojecteerde pand nabij de Neuhuyskade 126 staat op ongeveer 300 meter van de Bezuidenhoutseweg. Ook voor dit pand geldt dat de Neuhuyskade de kavel aan de oostzijde begrensd, en daarmee een vluchtroute vormt waarlangs van de ongewenste gebeurtenis vandaan kan worden gevlucht. Daarmee is de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand in voldoende mate gewaarborgd.

Over de bestrijdbaarheid van een ongewenste gebeurtenis met het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden opgemerkt dat langs het betreffende deel van de Benoordenhoutseweg eveneens om de ongeveer 100 meter brandkranen staan. Daarnaast is aan de Neuhuyskade zelf en aan de zuidzijde van de Benoordenhoutseweg oppervlaktewater ter beschikking waaruit kan worden geput als aanvullend bluswater nodig zou zijn. Een eventuele ongewenste gebeurtenis kan daarmee in voldoende mate worden bestreden.

Binnentuin bij Duchattelstraat

De geprojecteerde nieuwbouw in de binnentuin van de woningen langs de Duchattelstraat, Weissenbruchstraat en Johannes Bildersstraat ligt op een afstand van 220 meter van de Benoordenhoutseweg. Deze geprojecteerde woning met een maximale bebouwingshoogte van vier meter, ligt verscholen achter de aaneengesloten bebouwing langs de Weissenbruchstraat met een hoogte van 10 meter. Daarmee wordt deze nieuwbouwlocatie in zekere mate afschermd in geval van een ongewenste gebeurtenis op de Benoordenhoutseweg. De nieuwbouwlocatie wordt met een gang langs de noordzijde van deze bestaande woningbouw ontsloten richting de Duchttelstraat, waarlangs men eventueel van de ongewenste gebeurtenis af kan vluchten. Daarmee is de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand in voldoende mate gewaarborgd.

Over de bestrijdbaarheid van een ongewenste gebeurtenis met het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden opgemerkt dat ook in dit geval langs het betreffende deel van de Benoordenhoutseweg om de ongeveer 100 meter brandkranen staan. Daarnaast is aan de zuidzijde van de Benoordenhoutseweg oppervlaktewater ter beschikking waaruit kan worden geput als aanvullend bluswater nodig zou zijn. Een eventuele ongewenste gebeurtenis kan daarmee in voldoende mate worden bestreden.

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat het maatgevende ongevalscenario met betrekking tot het vervoer van LPG over de weg een zogenaamde 'koude BLEVE' is. De effectafstand waarop 1%-letaliteit optreedt, bedraagt in dit geval 150 m. De percelen Neuhuyskade 40 en nabij 126 en de geprojecteerde woning aan de Duchattelstraat liggen buiten deze contour.

Hulpverlening algemeen

Tot slot wordt over de hulpverlening opgemerkt dat het Bronovo-ziekenhuis binnen het plangebied ligt. Daarmee wordt voorzien in de aanwezigheid van medische hulpverlening in geval van een ongewenste gebeurtenis. Voorts liggen de brandweerkazernes aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 1a en de Boekweitkamp 19. Het dichtstbijgelegen politie-kantoor is aan de Vlaskamp 1 gevestigd. Daarmee kunnen ook deze hulpdiensten, gelet op relatief korte afstand van het plangebied, binnen korte tijd de eerste hulpverlening bieden in geval van een ongewenste gebeurtenis.