direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - 1
Plan: Benoordenhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0213GBenoorden-50VA

Artikel 17 Wonen - 1

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, aan-huis-gebonden bedrijven, aan-huis-gebonden beroepen, wegen, parkeerplaatsen, groen, water en overige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven; daar waar op de plankaart een goothoogte is voorgeschreven is ter plaatse van de voorgevel een schuin dakschild verplicht;
 • c. in uitzondering op het gestelde onder b is ter plaatse van de aanduiding [kap] op de plankaart zowel ter plaatse van de voorgevel als ter plaatse van de achtergevel een schuin dakschild verplicht;
 • d. van het gestelde onder b mag worden afgeweken ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' ten behoeve van de realisatie van een dakopbouw van maximaal 3,5 meter hoog, gemeten vanaf het bestaande dakvlak;
 • e. In uitzondering op het gestelde onder a zijn aan- en bijgebouwen ook toegestaan buiten het bouwvlak, indien deze aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan en de omvang en situering ervan niet wordt veranderd.
17.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • b. het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten en soortgelijke bouwwerken.
 • c. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter, voorzover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, en;
  • 2. 2 meter voorzover deze zich achter de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd een afwijking te verlenen van:

lid 17.2.1, onder b ten behoeve van borstweringen en andersoortige uit architectonische of esthetische overwegingen voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten e.d. tot een maximum hoogte van 1,5 m.

17.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. ter plaatse van de aanduiding ''k" is op de begane grond tevens de functie "kantoor" toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "dh" is op de begane grond tevens de functie "detailhandel" toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "dv" is op de begane grond tevens de functie "dienstverlening" toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "h<1" is op de begane grond tevens de functie "horeca" toegestaan in de categorie licht van de staat van horeca-categorieën;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "h<2" is op de begane grond tevens de functie "horeca" toegestaan in de categorie middelzwaar van de staat van horeca-categorieën;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "ga" is op de begane grond een garage/berging toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "b" is op de begane grond een garagebedrijf/verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "m" is op de begane grond een welzijnsvoorziening toegestaan, mits geen sprake is van een geluidsgevoelige functie;
 • i. ter plaatse van de aanduiding "gd" zijn op de begane grond de functies "kantoor", "dienstverlening" en "detailhandel" toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding "p" is een parkeerterrein toegestaan.
17.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag is bevoegd een afwijking te verlenen van het bepaalde in lid 17.4 onder h, voor van het gebruik van het hele pand ten behoeve van de afwijkende functie "maatschappelijk".