direct naar inhoud van Artikel 15 Algemene procedureregels
Plan: Bezuidenhout - Noord
Plannummer: BP0178GBezuidenNd
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0178GBezuidenNd-50VA

Artikel 15 Algemene procedureregels

15.1 Algemene ontheffingsregels
15.1.1 Algemeen

Op de voorbereiding van een ontheffing als bedoeld in artikel 14.3 onder g en h, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.

15.1.2 Procedure
  • a. Het ontwerp voor een ontheffing als bedoeld in artikel 14 met uitzondering van 14.3 onder g en h, ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage.
  • b. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een nieuwsblad dat in de gemeente wordt uitgegeven en voorts op de gebruikelijke wijze.
  • c. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de onder a genoemde termijn mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders zienswijzen kenbaar te maken tegen het ontwerp.
  • d. Indien zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, wordt de beslissing van burgemeester en wethouders met redenen omkleed en aan reclamanten schriftelijk medegedeeld.