direct naar inhoud van Bijlage 2 Lijst met wijzigingen
Plan: Stolwijkersluis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1200BPstolwijkersl-DF01

Bijlage 2 Lijst met wijzigingen

In deze bijlage zijn de wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan beschreven. Enerzijds betreffen het wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Anderzijds betreffen het ambtshalve wijzigingen. Deze lijst gaat in op de wijzigingen in de toelichting, de regels en de verbeelding.

Wijzigingen in ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan:

 • Het perceel aan de Provincialeweg West 74 heeft deels een bestemming 'Agrarisch' gekregen, in reactie op de ontvangen zienswijze;
 • voor het perceel aan de Provincialeweg West 72 zijn de bouwaanduidingen aangepast, in reactie op de ontvangen zienswijze;
 • aan de Gouderakse Tiendweg zijn drie bouwblokken opgenomen, in reactie op de ontvangen zienswijze. Op deze drie percelen is eveneens de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - pensionstalling' opgenomen. Binnen deze aanduiding is een pensionstalling toegestaan, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden;
 • aan de Gouderaksedijk is tussen de nummers 75 en 77 de bestemming 'Verkeer' opgenomen. Dit ten behoeve van de ontsluiting van het Veenweidepark;
 • Bij Gouderaksedijk 107, 109, 111 en 113 is de aanduiding 'Voormalige agrarisch bedrijf (VAB)' verwijderd, in reactie op de (verlate) inspraakreactie
 • In artikel 3 is in reactie op een zienswijze een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het bouwen van afscheidingen tot een hoogte van 1,5 m;
 • In artikel 3 is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het realiseren van een pensionstalling, in reactie op een zienswijze;
 • in Artikel 6 is toevoegd onder h. 'kunstwerken, waaronder bruggen, dammen en duikers';
 • artikel 9.3 is komen te vervallen;
 • in Artikel 10.1 is toegevoegd onder h. 'kunstwerken, waaronder bruggen, dammen en duikers';
 • in Artikel 11.4 zijn de laatste twee woorden 'voor voetgangers en fietsverkeer' verwijderd;
 • in Artikel 13 is toegevoegd dat de afstand van bebouwing tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m moet bedragen;
 • in Artikel 13.2 is toegevoegd onder g. 'alle gebouwen';
 • Artikel 27 onder d. is aangevuld met 'en dergelijke', zodat de opsomming niet limitatief is;
 • Artikel 28 (algemene wijzigingsregels) is toegevoegd;
 • In de toelichting is de beschrijving van de ontwikkelingen (paragraaf 5.4) geactualiseerd en een beschrijving van de zienswijzenprocedure (subparagraaf 7.3.3).