direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: Stolwijkersluis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1200BPstolwijkersl-DF01

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. recreatief medegebruik;
 • c. duikers;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en/of waterkering;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'sluis': een sluis met bijbehorende voorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'brug': een brug;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'steiger': een steiger of vlonder;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': een toegangsweg voor wandelaars en fietsers;
 • j. woonschepenligplaats ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': met dien verstande dat de gronden uitsluitend zijn bestemd voor de ligplaatsen van woonschepen waarbij per ligplaats maximaal één woonschip is toegestaan.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.

11.2.2 Woonschepenligplaats

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden met de aanduiding 'woonschepenligplaats' geldt dat:

 • a. de hoogte van het woonschip niet meer dan 1 bouwlaag mag bedragen;
 • b. de hoogte van het woonschip boven de waterlijn niet meer dan 3 m mag bedragen;
 • c. de diepgang van het woonschip niet meer dan 0,90 m mag bedragen;
 • d. de lengte van het woonschip niet meer dan 20 m mag bedragen;
 • e. de breedte van het woonschip niet meer dan 5 m mag bedragen;;
 • f. de onderlinge afstand tussen woonschepen ten minste 5 m moet bedragen;
 • g. gangboorden, puntdaken, tweede verdiepingen en dakterassen zijn niet toegestaan; evenmin zijn hekwerken, omheiningen, balustrades, windschermen of soortgelijke objecten op het dak toegestaan.
11.3 Specifieke gebruiksregels

Een woonschip dient te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 11.2.2.

11.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning, na advies te hebben ingewonnen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, afwijken van het bepaalde in lid 11.1 onder g., ten behoeve van het bouwen van bruggen, daar waar daaraan behoefte bestaat ter bewerkstelliging van een aanmerkelijke verbetering van de bereikbaarheid van delen van het plangebied.