direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 economische uitvoerbaarheid
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Hoofdstuk 7 economische uitvoerbaarheid

Dit plan heeft in de eerste plaats tot doel de bestaande bestemmingsregeling te actualiseren. De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening van de gemeente.

Nieuwe ontwikkelingen
In het plan wordt een aantal ontwikkelingsmogelijkheden geboden via een drietal formules: rechtstreekse bestemmingen, uit te werken bestemmingen en wijzigingsbevoegdheden. De financiële uitvoerbaarheid van deze ontwikkelingen wordt hieronder beschreven:

 • Woningen Jan Verzwollezone Zuid
  Dit betreft het gebied met de bestemming “Woongebied 1 - Uit te werken”. De geplande appartementen voor beschermd wonen, overige appartementen, grondgebonden, woningen en de openbare ruimte zijn opgenomen in een uit te werken bestemming. Deze grond is volledig in eigendom van de gemeente. Voor de gehele Jan Verzwollezone Zuid is een gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld op 27 januari 2010, die aangeeft dat de ontwikkeling van het gebied, overeenkomstig het Stedenbouwkundig programma van eisen (ook vastgesteld door de raad d.d. 27 januari 2010) financieel haalbaar is. Dit deelgebied is onderdeel van de Jan Verzwollezone Zuid. Voor de andere delen van de Jan Verzwollezone Zuid is de planvorming op dit moment nog niet ver genoeg gevorderd, c.q. te onzeker om opgenomen te kunnen worden in dit bestemmingsplan.
  Het is de bedoeling voor realisatie van de uit te werken bestemming een uitgifte-overeenkomst te sluiten met een realisator. In de overeenkomst zal worden geregeld dat de kosten, die op grond op van artikel 6.13 Wro kunnen worden verhaald, via de uitgifteprijs aan de gemeente worden betaald.
 • Jan Verzwollezone Noord
  Het gaat hier om het deel van het plangebied met de bestemming “Gemengd - Uit te werken”.
  De supermarkt en de appartementen zullen voor eigen rekening en risico van de grondeigenaar, Timpaan, worden gerealiseerd. Kostenverhaal op grond van artikel 6.13 Wro is geregeld in een anterieure overeenkomst met deze ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar zal ook de parkeerplaatsen behorend bij de supermarkt realiseren.
  Verder wordt in dit gebied een uitbreiding gerealiseerd van het parkeerterrein Klein Amerika. Daartoe zal Timpaan een deel van zijn grond aan de gemeente verkopen. De aankoop en realisatie van deze parkeerplaatsen wordt gefinancierd door de gemeente Gouda.
 • Springers-locatie
  Deze locatie is in het bestemmingsplan opgenomen als wijzigingsgebied 01.
  De gemeente is eigenaar van de locatie Springers en directe omgeving. De gemeente is in gesprek met ontwikkelaars over grondverkoop tegen marktconforme voorwaarden. Uit de grondopbrengsten worden de gemeentelijke exploitatiekosten vergoed.
  Afspraken hierover worden vóór wijziging van de bestemming vastgelegd in een anterieure overeenkomst op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
 • Zuidelijk Stempel West
  Deze locatie is in het bestemmingsplan opgenomen als wijzigingsgebied 02.
  Het vastgoed in het gebied Zuidelijk Stempel-West is eigendom van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. De sloop- en herbouwplannen worden bekostigd door Woonpartners Midden-Holland, die hiervoor ruimte in haar meerjaren-investeringsprogramma heeft gereserveerd. Tussen de gemeente en Woonpartners Midden-Holland zal een koop-/realisatie-overeenkomst worden gesloten, die geldt als anterieure overeenkomst. Hierin zal ook het kostenverhaal als voorgeschreven in artikel 6.12 en 6.14 e.v. Wet ruimtelijke ordening worden geregeld.

Geen exploitatieplan
Gezien het voorgaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet nodig.