direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grondlaag van gebouwen:
  • 1. detailhandel en dienstverlening;
  • 2. maatschappelijke voorzieningen, alsmede daaraan gelijk te stellen voorzieningen met een publieksgericht karakter;
  • 3. horecabedrijven van categorie I en II, een en ander zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.36;
  • 4. toegangsportalen, bergingen en garageboxen van op de verdiepingen gelegen woningen;
 • b. op de verdiepingen van gebouwen: wonen;
 • c. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. erven, groenvoorzieningen en water.
5.2 Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;
 • b. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. op de gronden voor een naar een weg gekeerde gevel: 1 m;
  • 2. voor het overige: 2 m;
 • f. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van:

 • a. het bepaalde in lid 5.2 onder a ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 5.2 onder e ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar een weg gekeerde gevel tot een bouwhoogte van 2 m.