direct naar inhoud van Artikel 8 Maatschappelijk
Plan: Korte Akkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0700BPKortea-DF01

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens voor wonen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens voor detailhandel;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - gemeentebedrijf': uitsluitend voor een gemeentebedrijf;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': uitsluitend voor een begraafplaats;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2': tevens voor horeca tot en met horecacategorie II; zoals bedoeld in artikel 1.35;
 • g. aan de functies onder a. t/m e. gebonden parkeervoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. wegen en paden;
 • j. groenvoorzieningen en water;
 • k. straatmeubilair;
 • l. nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' de maximale oppervlakte aan bebouwing niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • d. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. 1 m op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel;
  • 2. 2 m voor het overige;
 • f. de hoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • g. de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter bescherming van de blootstelling aan toxische gassen, nadere eisen stellen aan de afsluitbaarheid van mechanische ventilatie.

8.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid

 • a. 8.2 onder a. ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale hoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. 8.2 onder e1. ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot een hoogte van 2 m.