direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Korte Akkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0700BPKortea-DF01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel en dienstverlening;
 • b. maatschappelijke voorzieningen, alsmede daaraan gelijk te stellen voorzieningen met een publieksgericht karakter;
 • c. horeca tot en met categorie I, zoals bedoeld in artikel 1.35;
 • d. wonen; uitsluitend op de verdiepingen van gebouwen;
 • e. toegangsportalen, bergingen en garageboxen van op de verdiepingen van gebouwen gelegen woningen;
 • f. aan de functies onder a. t/m e. gebonden parkeervoorzieningen;
 • g. erven, groenvoorzieningen en water.
4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de bouwvlakken;
 • b. indien binnen een bouwvlak de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is opgenomen, de maximale oppervlakte aan bebouwing binnen het bouwvlak niet meer mag bedragen dan is aangegeven; indien geen aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is opgenomen, geldt een maximum bebouwingspercentage van 100%;
 • c. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m; tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel: 1 m;
  • 2. voor het overige: 2 m;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter bescherming van de blootstelling aan toxische gassen, nadere eisen stellen aan de afsluitbaarheid van mechanische ventilatie.

4.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2 onder a. ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m2¬†en een maximale hoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 4.2 onder d1. ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot een hoogte van 2 m.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 ten behoeve van het toestaan van bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 of 2, of bedrijfsactiviteiten die niet genoemd zijn in milieucategorie 1 of 2 maar die naar aard en omvang daaraan gelijk te stellen zijn.