direct naar inhoud van 8.4 resultaten terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

8.4 resultaten terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan Noord, tezamen met de daarbij behorende bijlagen, heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de periode van 25 juni 2009 tot en met 5 augustus 2009. De terinzagelegging heeft plaatsgevonden in de Stadswinkel aan het Buytenerf. Gedurende de periode van terinzagelegging kon eenieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

De terinzagelegging is aangekondigd door middel van een publicatie in de Goudse Post en de Staatscourant. De kennisgeving (publicatietekst) artikel 3.8 Wro en het ontwerpbestemmingsplan Noord is op www.gouda.nl geplaatst. Voorts is deze kennisgeving per mail verzonden aan de Vrom-inspectie, regio Zuid-West, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en anderen.

Overzicht ontvangen schriftelijke zienswijzen en ontvankelijkheid
In totaal zijn acht schriftelijke zienswijzen ingekomen. De reclamanten worden in de “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noord” benoemd. Van de zienswijzen zijn zes ontvangen binnen de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en konden in behandeling worden genomen.
De inhoud van de zienswijzen gaven aanleiding om het ontwerp-bestemmingsplan op een aantal punten aan te passen. Verwezen wordt naar onderdeel “4 Beantwoording zienswijzen” van de nota van beantwoording zienswijzen, zoals deze is opgenomen bij het vaststellingsbesluit.

Twee zienswijzen waren ruim buiten de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ingediend en konden niet als zienswijze in behandeling worden genomen.
Niettemin gaven de zienswijzen aanleiding geven om het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve gewijzigd vast te stellen. Verwezen wordt naar het onderdeel "5. Ambtshalve wijzigingen" van de nota van beantwoording zienswijzen, zoals deze is opgenomen bij het vaststellingsbesluit.

Mondelinge zienswijzen
Van de mogelijkheid om mondelinge zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Besluit tot vaststelling
Het bestemmingsplan Noord is op 27 januari door de gemeenteraad van Gouda gewijzigd vastgesteld. Voor de inhoud van het besluit en de beoordeling van de zienswijzen wordt verwezen naar de tekst van het vaststellingsbesluit.