direct naar inhoud van Artikel 27 Waterstaat - Waterkering
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 27 Waterstaat - Waterkering

27.1 Bestemmingsomschrijving
27.1.1 Primair

De voor "Waterstaat - Waterkering" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor waterkering met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken.

27.1.2 Secundair

De als zodanig aangewezen gronden zijn secundair bestemd voor de doeleinden van de onderliggende bestemmingen.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Primair

Op de in sublid 27.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

27.2.2 Secundair

Het bouwen ten dienste van de in sublid 27.1.2 bedoelde doeleinden mag uitsluitend geschieden:

  • a. indien de belangen met betrekking tot de waterkering dit toelaten, en
  • b. nadat schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de waterkering.