direct naar inhoud van Artikel 9 Kantoor
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 9 Kantoor

9.1 bestemmingsomschrijving
9.1.1

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' kantoren uitsluitend op de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • b. een woning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen', op alle bouwlagen;
9.1.2

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

9.1.3

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

9.2 bouwregels
9.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
9.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de woning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak op het zij- en achtererf en minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning, met dien verstande dat uitbouwen in de vorm van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de horizontale diepte maximaal 1 m bedraagt;
  • 2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • 3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van de woning de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning + 0,25 m;
9.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. Lichtmasten en vlaggenmasten 6 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.