direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 3 Bedrijf

3.1 bestemmingsomschrijving
3.1.1

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:
  'specifieke vorm van bedrijf - beveiligingsdienst' een beveiligingsdienst;
  'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' een wasstraat en een verkooppunt voor motorbrandstoffen, waarbij de verkoop van lpg is uitgesloten;
 • b. een nutsvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • c. een woning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • d. een luifel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de water huishouding, tuinen en erven.

3.1.2

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;

3.1.3

Parkeren, bevoorrading en opslag zijn uitsluitend toegestaan op het eigen terrein.

3.2 bouwregels
3.2.1

Bedrijfsgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
3.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de woning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak op het zij- en achtererf en minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning, met dien verstande dat uitbouwen in de vorm van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de horizontale diepte maximaal 1 m bedraagt;
  • 2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • 3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van de woning de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning + 0,25 m.
3.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. vlaggenmasten en lichtmasten 6 m;
 • b. bedrijfsinstallaties 4 m;
 • c. luifel 5.30 m;
 • d. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.
3.3 specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt mede verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
 • b. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • c. vuurwerkbedrijven;
 • d. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage.