direct naar inhoud van Regels
Plan: Noordoost 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0046-2001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Noordoost 2017 met identificatienummer NL.IMRO.0503.BP0046-2001 van de gemeente Delft;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw op de begane grond dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 aan-huis-gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met een woonfunctie in overeenstemming is;

1.7 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt;

1.8 achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.9 balkon

open buitenruimte met balustrade uitkragend aan de verdieping van het aangrenzend hoofdgebouw;

1.10 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11 bebouwingsgebied

achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;

1.12 bebouwingspercentage

de oppervlakte van de bebouwing, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van het bouwvlak;

1.13 bed and breakfast

een aan de woning ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het bieden van een mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt, voor een kortdurend verblijf. Onder een Bed & Breakfast-voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;

1.14 bedrijf

een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen en/of opslaan van producten zoals genoemd in de LvB, niet zijnde detailhandel, kantoor, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, hotel en horeca;

1.15 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.17 Bevi-inrichtingen

bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.18 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.19 bijbehorende voorzieningen

voorzieningen die ten dienste staan van en ondergeschikt zijn aan de hoofdbestemming zoals parkeren, groen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ontsluitingswegen, bruggen, duikers, kades, taluds of beschoeiingen;

1.20 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.21 bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht ten dienste staat van de in het bijbehorende hoofdgebouw toegelaten functies;

1.22 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.23 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.24 bouwlaag

een tussen twee opeenvolgende vloeren gelegen, voor verblijf geschikt, deel van een gebouw met uitsluiting van een kap;

1.25 bouwmarkt

een detailhandelsbedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op de verkoop van 'doe-het-zelf'-artikelen (bouwmaterialen, gereedschappen, sanitair, tuinbenodigdheden, installatiematerialen, materialen voor woninginrichting, verlichting, verf en behang) en daarmee naar de aard gelijk te stellen goederen en materialen;

1.26 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.27 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.28 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct op indirect steun vindt op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.30 burgemeester en wethouders

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

1.31 bvo (brutovloeroppervlak)

het totale gebouwde vloeroppervlak;

1.32 consumentenvuurwerk

vuurwerk voor particulier gebruik;

1.33 cultuurhistorische waarden

de aan een bouwwerk, gebied of element toegekende waarde in verband met ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt;

1.34 daknok

hoogste punt van een schuin dak;

1.35 dakopbouw

een geheel of gedeeltelijk toegevoegde bouwlaag op een gebouw boven goothoogte;

1.36 dakterras

een buitenruimte, gelegen op een hoofdgebouw of op een aan- of uitbouw voorzien van een afscheiding;

1.37 dakvoet

laagste punt van een schuin dak;

1.38 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.39 dienstverlening

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met rechtstreeks contact met het publiek, zoals bijvoorbeeld kapsalons en reisbureaus;

1.40 discotheek

een bedrijf met als hoofddoel het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen in combinatie met het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse;

1.41 erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en deze die inrichting niet verbieden;

1.42 erker

een uitbouw aan de voor- of zijgevel van een hoofdgebouw;

1.43 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.44 geluidzone industrieterrein Wet geluidhinder

de ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' bestaande geluidszone rond een industrieterrein, zoals bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder;

1.45 grootschalige detailhandel

een detailhandelsbedrijf met een verkoopvloeroppervlak van meer dan 1000 m2;

1.46 hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.47 Hoogheemraadschap

het Hoogheemraadschap van Delfland;

1.48 horeca

een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van drank- en/of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden, waaronder in ieder geval worden verstaan cafés, restaurants, lunchrooms, snackbars en hiermee gelijk te stellen inrichtingen of bedrijven met uitsluiting van hotels, discotheken en partycentra;

1.49 hoofdrijbaan

een rijbaan die in belangrijke mate is bestemd voor doorgaand (auto)verkeer;

1.50 hoogtescheidingslijn

een op de verbeelding binnen een bouwvlak aangegeven lijn waarmee de scheiding tussen twee binnen dat bouwvlak aangegeven hoogteaanduidingen wordt weergegeven;

1.51 hotel

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op het bieden van overnachtingsgelegenheid waarbij het verstrekken van drank en etenswaren hoofdzakelijk functieondersteunend is;

1.52 huisvesting in verband met mantelzorg

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning;

1.53 kantoor

een bedrijf dat niet of slechts in ondergeschikte mate op het publiek gericht is en dat zich richt op administratieve, adviserende of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden;

1.54 kap

een gesloten, voornamelijk hellende bovenbeëindiging van een gebouw bestaande uit tenminste twee niet-horizontale vlakken;

1.55 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of omgevingsvergunningplicht op grond van art. 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsvergunning geldt, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.56 kunstwerken

voortbrengsels van de beeldende kunsten en bouwwerken waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn, zoals sluizen, tunnels, bruggen, viaducten enz;

1.57 kwetsbare objecten

objecten zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.58 LvB

de Lijst van Bedrijfstypen die onderdeel uitmaakt van deze regels;

1.59 maatschappelijke voorzieningen

het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd/kinderopvang, onderwijs, religie, bibliotheken, openbare dienstverlening en verenigingsleven met uitsluiting van uitvaart/begraafplaatsen, gevangeniswezen en defensie/militaire zaken;

1.60 mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.61 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, openbare toiletten en apparatuur voor telecommunicatie;

1.62 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.63 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.64 parkeervoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het parkeren, zoals parkeerplaatsen en de daarbij behorende in- en uitritten;

1.65 peil
 • voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
1.66 seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

1.67 SvH

de Staat van Horeca-activiteiten die onderdeel uitmaakt van deze regels;

1.68 volkstuinen

het niet-bedrijfsmatig kweken van gewassen en het recreatief buitenverblijf met uitzondering van verblijfsrecreatie;

1.69 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor huisvesting van één afzonderlijke huishouding;

1.70 woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstanden:

afstanden worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 de hoogte van een voorziening voor betreding van een dakterras:

de hoogte van een voorziening voor betreding van een dakterras wordt gemeten vanaf de bovenkant van de bebouwing waarop de voorziening is geplaatst.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
 • b. fietsenstallingen zijn toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 3 m;
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 10 m.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Gebruiksverbod

Niet toegestaan zijn:

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grootschalige detailhandel;
 • b. kantoren ten behoeve van detailhandel;
 • c. horeca ten behoeve van detailhandel;
 • d. een bakkerij met SBI code 1071.1 ten behoeve van de detailhandel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor gebouwde parkeervoorzieningen;
 • f. bijbehorende voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel 27 Algemene bouwregels en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven te plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale bouwhoogte met maximaal 4 meter worden overschreden ten behoeve van bijbehorende technische ruimten.
 • c. de maximale bouwdiepte mag niet meer bedragen dan 10 meter beneden maaiveld, mits ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' minimaal 800 m3 waterberging in stand wordt gehouden.
4.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 27 Algemene bouwregels en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 15 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van terrasafscheidingen mag maximaal 1,80 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van fietsenstallingen mag maximaal 3 meter bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Brutovloeroppervlakte

Ter plaatse van deze bestemming zijn de volgende bruto vloeroppervlaktes toegestaan:

Detailhandel   30.000 m2  
Horeca   2.500 m2  
Kantoren   11.000 m2  

Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', met dien verstande dat dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor de betreding van een dakterras zijn toegestaan boven de goothoogte, op een afstand van tenminste 2 m uit de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
 • c. dakkapellen zijn toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • 1. de totale breedte van de dakkapellen mag niet meer zijn dan 70 % van de breedte van het dakvlak;
  • 2. de hoogte van een dakkapel mag gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet groter zijn dan 1,75 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - geen maximale bouwdiepte voor aan- en uitbouwen' geldt dat er geen maximum eisen gelden ten aanzien van de maximale bouwdiepte.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.2.1, sub a voor het overschrijden van de maximum goothoogte voor dakopbouwen en dakkapellen aan de voorkant van het gebouw, waarbij de maximum bouwhoogte niet mag worden overschreden;
 • b. het bepaalde in lid 5.2.1, sub a voor het bouwen van dakterrasafscheidingen in de voorgevel van het hoofdgebouw.
5.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 5.3.1, sub a en b bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe indien de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan:

 • a. de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen;
 • b. de privacy;
 • c. de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld en de samenhang van gootlijn, noklijn en kapprofiel.
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Milieucategorie

De in lid 5.1, sub b genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren tot categorie 1 van de LvB, met uitzondering van de bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben.

5.4.2 Gebruiksverbod

Niet toegestaan zijn:

5.4.3 Aan-huis-gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, voor zover:

 • a. het bvo niet groter is dan 40% van het bvo van de woning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • b. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.4.1 om functies uit categorie 2 van de LvB mogelijk te maken met uitzondering van bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben;
 • b. het bepaalde in lid 5.4.1 om functies toe te laten die niet genoemd worden in de LvB.
5.5.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 5.5.1, sub a en b bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe indien deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1 en indien de kwaliteit van leefomgeving niet onevenredig nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: sociale veiligheid, groen, mobiliteit, en economisch functioneren.

5.5.3 Afwijken gebruiksverbod

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.4.2 dub d voor het uitoefenen van een seksinrichting, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. binnen het gehele gemeentelijke grondgebied zijn maximaal 2 seksinrichtingen toegestaan;
 • b. binnen een straal van 250 m vanaf NS-stations en binnen een straal van 50 m vanaf gebedshuizen en scholen zijn seksinrichtingen niet toegestaan;
 • c. de afstand tussen de seksinrichting en de dichtstbijzijnde woning van een derde dient minimaal 10 m te bedragen;
 • d. de onderlinge afstand tussen de 2 seksinrichtingen dient minimaal 50 m te bedragen;
 • e. ten behoeve van de seksinrichting dient in voldoende mate in parkeergelegenheid voor de bezoekers te zijn voorzien;
 • f. een seksinrichting in de vorm van een raamprostitutiebedrijf is niet toegestaan.

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen en groenstructuren;
 • b. water;
 • c. langzaam verkeersroutes;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. kunstwerken;
 • f. voorzieningen voor het stallen van fietsen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. behoud en/of herstel van natuurwaarden;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom;
 • j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' een verharde ontsluitingsweg;
 • k. bijbehorende voorzieningen, waaronder speelvoorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
6.2.2 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegestaan met uitzondering van:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen uitsluitend ter plaatse van het bouwvlak, waarbij geldt dat de maximum bouwhoogte niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1, sub a voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.

6.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 6.3.1 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
6.4.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
6.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Artikel 7 Horeca

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.
7.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 27.

Artikel 8 Horeca - Hotel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - Hotel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hotel;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamemast' tevens voor een reclamemast;
 • c. bijbehorende voorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m).
8.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. fietsenstallingen zijn toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 3 m;
 • b. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van een reclamemast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamemast' mag niet meer bedragen dan 42 m.

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor een gebouwde parkeervoorziening;
 • c. bijbehorende voorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer dan bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'.
9.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. fietsenstallingen zijn toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 3 m;
 • b. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan.

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. zorgwoningen;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' voor een begraafplaats;
 • d. ondersteunende horeca;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor maximaal 115 woningen;
 • i. bijbehorende voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. het maximum bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.
10.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerk en buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. fietsenstallingen zijn toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 3 m;
 • b. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan;
 • c. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
10.2.3 voorwaardelijke verplichting waterberging

Voor bouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - watercompensatie' geldt dat:

 • a. indien er meer dan 16109 m2 wordt bebouwd binnen de grenzen van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - watercompensatie' dan dient er gecompenseerd te worden op grond van de beleidsregel "beperken en voorkomen wateroverlast van het Hoogheemraadschap van Delfland (vastgesteld 10 juli 2014);
 • b. indien de onder a genoemde beleidsregel gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wijzigt dient ook met deze wijziging rekening te worden gehouden.
 • c. de onder a genoemde compensatie dient binnen 5 jaar na afgifte van de omgevingsvergunning voor bouwen te worden gerealiseerd en in stand gehouden te worden.
 • d. het gestelde onder a en c is niet van toepassing indien de bebouwing 5 jaar na afgifte van de omgevingsvergunning voor bouwen kleiner of gelijk is aan 16109 m2.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om bij omgevingsvergunning, met het oog op het aspect externe veiligheid (beheersing van de vluchtroutes en toxische invloeden) nadere eisen te stellen aan:

 • a. de situering van gebouwen en de uitgangen van deze gebouwen;
 • b. inrichting van vluchtroutes (van de risico bron af in dit geval A13);
 • c. handmatig kunnen uitzetten van ventilatiesystemen in de gebouwen.
10.4 Afwijken van de bouwregels
10.4.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2, sub c voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.

10.4.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 10.4.1 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

Artikel 11 Tuin

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin;
 • b. activiteiten ten dienste van de bestemming van de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom.
11.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. erkers zijn toegestaan met een maximum breedte van tweederde van de voorgevel dan wel zijgevel, een maximum diepte van 1,2 m en een maximum bouwhoogte van de aangrenzende twee bouwlagen van het bijbehorende hoofdgebouw vermeerderd met 0,4 m;
 • b. entrees, luifels en bordessen zijn toegestaan met een maximum breedte van eenderde van de breedte van de voorgevel, een maximum diepte van 1 m en een maximum bouwhoogte van de aangrenzende eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw vermeerderd met 0,4 m;
 • c. fietsenstallingen zijn toegestaan met een maximum oppervlakte van 5 m² en een maximum bouwhoogte van 1,5 m;
 • d. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
11.3 Afwijken van de bouwregels
11.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2, sub d voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.

11.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 11.3.1 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.4.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
11.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 11.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
11.4.3 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 11.4 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdrijbanen;
 • b. een bus- en trambaan met ten hoogste 2x1 rijstrook;
 • c. verblijfs- en verkeersvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. voorzieningen voor het stallen van fietsen;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom;
 • k. bijbehorende voorzieningen.
12.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' zijn gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toegestaan;
 • c. de maximum bouwhoogte voor gebouwde nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2, sub a voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.

12.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 12.3.1 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.4.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
12.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
12.4.3 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 12.4 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

Artikel 13 Verkeer - Wegverkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdrijbanen, inclusief op- en afritten;
 • b. bermen;
 • c. taluds;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. bijbehorende voorzieningen.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 15 m.

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding in samenhang met waterrecreatie, alsmede voor de sport en de binnenscheepvaart;
 • b. bijbehorende voorzieningen, zoals bruggen, duikers, kades, taluds en beschoeiingen;
 • c. kunstwerken;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
 • b. steigers ten behoeve van de toegang tot naastgelegen gronden mogen een maximum bouwhoogte van 4 m en een minimum bouwhoogte van 0,2 m ten opzichte van het waterpeil hebben;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag de bouwhoogte van een brug maximaal 7 m bedragen.
 • d. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2, sub d voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'.

14.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 14.3.1 bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
14.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 14.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Artikel 15 Wonen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding gemengd tevens voor gemengde voorzieningen in de vorm van bedrijven van categorie 1, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en horeca van categorie 1;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. bijbehorende voorzieningen, waaronder parkeren;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor gebouwde parkeervoorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor een monumentale boom.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', met dien verstande dat dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor de betreding van een dakterras zijn toegestaan boven goothoogte, op een afstand van tenminste 2 m uit de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
 • c. dakkapellen zijn toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • 1. de totale breedte van de dakkapellen mag niet meer zijn dan 70 % van de breedte van het dakvlak;
  • 2. de hoogte van een dakkapel mag gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet groter zijn dan 1,75 m;
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen.
15.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 27 en de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - geen maximale bebouwingsdiepte voor aan- en uitbouwen', geldt geen maximum diepte van een aan- en uitbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw;
 • b. balkons en dakterrassen op of aan aan- en uitbouwen zijn toegestaan;
 • c. voor het overige zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan;
 • d. bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
15.3 Afwijken van de bouwregels
15.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

15.3.2 Voorwaarden afwijken sub a

Het bevoegd gezag past de in lid 15.3.1, sub a bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe indien de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan:

 • a. de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen;
 • b. de privacy;
 • c. de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld en de samenhang van gootlijn, noklijn en kapprofiel, met dien verstande dat een dakkapel van maximaal een derde van de oppervlakte van het dakvlak waarin hij wordt geplaatst in ieder geval is toegestaan.
15.3.3 Voorwaarden afwijken sub b

Het bevoegd gezag past de in lid 15.3.1, sub b, bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Milieucategorie

De uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren tot categorie 1 van de LvB met uitzondering van bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben.

15.4.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, voor zover:

15.5 Afwijken van de gebruiksregels
15.5.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 15.4.1 om de aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit categorie 2 van de LvB mogelijk te maken met uitzondering van bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben;
 • b. het bepaalde in lid 15.4.1 om de aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te laten die niet genoemd worden in de LvB.
15.5.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 15.5.1, sub a en b bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe indien deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot categorie 1 en indien de kwaliteit van leefomgeving niet onevenredig nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: sociale veiligheid, groen, mobiliteit, en economisch functioneren.

15.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.6.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
15.6.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 15.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Artikel 16 Leiding - Gas

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. gasleiding;
 • b. bijbehorende voorzieningen.
16.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt dat op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' mogen worden gebouwd.
 • b. De hartlijn van de gasleiding wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding-gas'.
16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 onder a en toestaan dat de door de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend indien vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder, de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten.

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in lid 16.1 aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
16.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
16.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 16.4.1 wordt slechts verleend, indien de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Artikel 17 Leiding - Hoogspanning

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. hoogspanningsleiding van ten hoogste 150 kV;
 • b. bijbehorende voorzieningen.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt dat op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Leiding - Hoogspanning' mogen worden gebouwd.
 • b. De hartlijn van de hoogspanningsleiding wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding-hoogspanning'.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2 onder a en onder b en toestaan dat de door de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in lid 17.1 aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
17.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 17.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op de aanleg van de 150 kV ondergrondse hoogspanningsleidingen;
 • b. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of;
 • d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
17.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 17.4.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Artikel 18 Leiding - Riool

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. rioolwaterpersleiding;
 • b. bijbehorende voorzieningen.
18.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt dat op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Leiding - Riool' mogen worden gebouwd.
 • b. De hartlijn van de rioolwaterpersleiding wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding-riool'.
18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de rioolwaterpersleiding en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2 onder a en onder b en toestaan dat de door de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

18.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in lid 18.1 aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
18.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 18.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
18.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 18.4.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de rioolwaterpersleiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Artikel 19 Leiding - Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. watertransportleiding;
 • b. bijbehorende voorzieningen.
19.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en), geldt dat op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Leiding-Water' mogen worden gebouwd.
 • b. De hartlijn van de watertransportleiding wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding-water'.
19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de watertransportleiding en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2 onder a en onder b en toestaan dat de door de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in lid 19.1 aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
19.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 19.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.
19.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 19.4.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de watertransportleiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Artikel 20 Waarde - Archeologie I

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie I' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

20.2 Bouwregels

Aanvullend op het bepaalde in de bouwregels van de andere daar voorkomende bestemming(en) gelden de volgende bouwregels:

 • a. Alvorens een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend, dient het bouwplan te worden getoetst door de gemeentelijk archeoloog. Deze geeft aan of de aanvrager aanvullend archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, om vast te stellen of en zo ja, in hoeverre, het bouwplan zal leiden tot de verstoring van archeologische waarden.
 • b. Indien uit het in lid 20.2 onder a genoemde archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen conform artikel 1.H van de Monumentenwet 1988, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
 • c. De verplichting als bedoeld in lid 20.2 onder a geldt niet indien de vergunningaanvraag betrekking heeft op:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. één of meerdere gebouwen waarvan de totale te bebouwen oppervlakte kleiner is dan 50 m2 en/of ten behoeve waarvan bodemverstoringen tot maximaal 30 cm -maaiveld worden uitgevoerd;
  • 3. het plaatsen van een bouwwerk dat uitsluitend bestemd is voor archeologisch onderzoek, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 50 m2 en/of diepte dieper dan 30 cm -maaiveld, waartoe wordt gerekend saneren, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ontginnen en ophogen van gronden, alsmede het vergraven, wegruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
 • e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aanleggen en verwijderen van verhardingen ten behoeve van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
20.3.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 20.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, en/of
 • d. archeologisch onderzoek betreffen of daarop zijn gericht, en/of
 • e. betrekking hebben op een oppervlakte kleiner dan 50 m2 en/of diepte van maximaal 30 cm -maaiveld.
20.3.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 20.3.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden en
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de gemeente archeoloog.
20.3.4 Archeologisch onderzoek

Alvorens een vergunning als bedoeld in lid 20.3.1 wordt verleend, moet door de aanvrager een archeologisch onderzoek worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord.

20.3.5 Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het onderzoek als bedoeld in lid 20.3.4 blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 20.3.1 kunnen worden verstoord, verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 20.3.1:

 • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 1988;
 • 3. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
20.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde-Archeologie I' ter plaatse geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.

Artikel 21 Waarde - Archeologie II

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie II' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

21.2 Bouwregels

Aanvullend op het bepaalde in de bouwregels van de andere daar voorkomende bestemming(en) gelden de volgende bouwregels:

 • a. Alvorens een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend, dient het bouwplan te worden getoetst door de gemeentelijk archeoloog. Deze geeft aan of de aanvrager aanvullend archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, om vast te stellen of en zo ja, in hoeverre, het bouwplan zal leiden tot de verstoring van archeologische waarden.
 • b. Indien uit het in lid 21.2 onder a, genoemde archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen conform artikel 1.H van de Monumentenwet 1988, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
 • c. De verplichting als bedoeld in lid 21.2 onder a, geldt niet indien de vergunningaanvraag betrekking heeft op:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. één of meerdere gebouwen waarvan de totale te bebouwen oppervlakte kleiner is dan 100 m2 en/of ten behoeve waarvan bodemverstoringen tot maximaal 40 cm -maaiveld worden uitgevoerd;
  • 3. het plaatsen van een bouwwerk dat uitsluitend bestemd is voor archeologisch onderzoek, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 100 m2 en/of diepte dieper dan 40 cm -maaiveld, waartoe wordt gerekend saneren, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ontginnen en ophogen van gronden, alsmede het vergraven, wegruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen en verhogen van het waterpeil;
 • c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, waarbij stobben worden verwijderd;
 • d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • e. het aanleggen en verwijderen van verhardingen ten behoeve van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen.
21.3.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 21.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, en/of
 • d. archeologisch onderzoek betreffen of daarop zijn gericht, en/of
 • e. betrekking hebben op een oppervlakte kleiner dan 100 m2 en/of diepte van maximaal 40 cm -maaiveld, en/of;
 • f. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
21.3.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 21.3.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden en
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de gemeente archeoloog.
21.3.4 Archeologisch onderzoek

Alvorens een vergunning als bedoeld in lid 21.3.1 wordt verleend, moet door de aanvrager een archeologisch onderzoek worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord.

21.3.5 Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het onderzoek als bedoeld in lid 21.3.4 blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 21.3.1 kunnen worden verstoord, verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 21.3.1:

 • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 1988;
 • 3. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
21.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde-Archeologie II' ter plaatse geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.

Artikel 22 Waarde - Archeologie III

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie III' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

22.2 Bouwregels

Aanvullend op het bepaalde in de bouwregels van de andere daar voorkomende bestemming(en) gelden de volgende bouwregels:

 • a. Alvorens een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend, dient het bouwplan te worden getoetst door de gemeentelijk archeoloog. Deze geeft aan of de aanvrager aanvullend archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, om vast te stellen of en zo ja, in hoeverre, het bouwplan zal leiden tot de verstoring van archeologische waarden.
 • b. Indien uit het in lid 22.2 onder a, genoemde archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen conform artikel 1.H van de Monumentenwet 1988, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, op basis van een Programma van Eisen dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
 • c. De verplichting als bedoeld in lid 22.2 onder a, geldt niet indien de vergunningaanvraag betrekking heeft op:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. één of meerdere gebouwen waarvan de totale te bebouwen oppervlakte kleiner is dan 200 m2 en/of ten behoeve waarvan bodemverstoringen tot maximaal 40 cm -maaiveld worden uitgevoerd;
  • 3. het plaatsen van een bouwwerk dat uitsluitend bestemd is voor archeologisch onderzoek, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 200 m2 en/of diepte dieper dan 40 cm -maaiveld, waartoe wordt gerekend saneren, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ontginnen en ophogen van gronden, alsmede het vergraven, wegruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen en verhogen van het waterpeil;
 • c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, waarbij stobben worden verwijderd;
 • d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • e. het aanleggen en verwijderen van verhardingen ten behoeve van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen.
22.3.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 22.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, en/of
 • d. archeologisch onderzoek betreffen of daarop zijn gericht, en/of
 • e. betrekking hebben op een project met een oppervlakte die kleiner is dan 200 m² en/of een diepte die kleiner is dan 40 cm onder maaiveld.
22.3.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in lid 22.3.1 wordt slechts verleend, indien:

 • a. door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden en
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de gemeente archeoloog.
22.3.4 Archeologisch onderzoek

Alvorens een vergunning als bedoeld in lid 22.3.1 wordt verleend, moet door de aanvrager een archeologisch onderzoek worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord.

22.3.5 Voorschriften aan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Indien uit het onderzoek als bedoeld in lid 22.3.4 blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 22.3.1 kunnen worden verstoord, verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 22.3.1:

 • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 1988;
 • 3. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
22.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde-Archeologie III' ter plaatse geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.

Artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en herstel van actuele en het benutten van potentiële cultuurhistorische waarden.

23.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en) voor het bouwen van bouwwerken de volgende bepalingen:

 • a. op alle locaties is vergroting en/of verandering van de bestaande bebouwing niet toegestaan, indien de vergroting en/of verandering zichtbaar is vanaf de openbare weg;
 • b. voor alle panden is de bestaande goothoogte de maximaal toelaatbare goothoogte;
 • c. voor alle panden en objecten is de bestaande bouwhoogte de maximaal toelaatbare bouwhoogte.
23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Voorwaarden omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2 teneinde de bestaande bebouwing te vergroten en/of te veranderen, mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de Commissie voor welstand en monumenten, en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde van het pand of object gelet op:

 • a. bouwmassa naar hoofdafmeting en onderlinge verhoudingen;
 • b. dakvorm, nokrichting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten en schoorstenen;
 • c. gevelindelingen naar ramen, deuren en erkers.
23.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
23.4.1 Sloopverbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, zoals bedoeld in artikel 3.3 sub b Wet ruimtelijke ordening, bouwwerken te slopen, tenzij artikel 2.6 van het Besluit omgevingsrecht van toepassing is.

23.4.2 Uitzonderingen sloopverbod
 • a. Het in lid 23.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden die betrekking hebben op:
 • normaal onderhoud en beheer, en/of
 • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk.

Artikel 24 Waterstaat - Waterkering

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. waterkering;
 • b. kernzone van de waterkering;
 • c. beschermingszone van de waterkering;
 • d. bijbehorende voorzieningen.
24.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. In afwijking van het bepaalde in de regels voor de andere daar voorkomende bestemming(en), geldt dat op of in deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' mogen worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m.
24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de waterkering en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van het Hoogheemraadschap, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2 onder a en onder b en toestaan dat de door de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 25 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 geluidzone - industrie

Op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen geluidgevoelige objecten worden opgericht, tenzij een hogere waarde is vastgesteld en gebouwd wordt met inachtneming van die hogere waarde.

26.2 vrijwaringszone - straalpad-1

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad-1' mag de bouwhoogte van een bouwwerk in geen enkel opzicht meer dan 45 m bedragen.

26.3 vrijwaringszone - straalpad-2

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad-2' mag de bouwhoogte van een bouwwerk in geen enkel opzicht meer dan 69 m bedragen.

26.4 vrijwaringszone - straalpad-3

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad-3' mag de bouwhoogte van een bouwwerk in geen enkel opzicht meer dan 70 m bedragen.

Artikel 27 Algemene bouwregels

27.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de verbeelding en het bepaalde in hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze regels met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag -tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', in hoofdstuk 2 of in de overige regels anders is bepaald - maximaal bedragen:

    Bouwhoogte  
  Van erf- en terreinafscheidingen niet grenzend aan openbaar toegankelijk gebied   2 m  
  Van erf- en terreinafscheidingen elders   1 m  
  Van voorzieningen voor de betreding van een dakterras   1,5 m  
  Van lichtmasten   9 m  
  Van geluidschermen   8 m  
  Van fietsenstallingen   1,5 m  
  Van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m  

 • c. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd indien voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen en fietsen.
 • d. bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in sub c indien het voldoen aan die bepaling door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.
27.2 Bestaande afwijkingen

Indien maten met betrekking tot afstanden, hoogten, oppervlakten en volumes van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan de bouwregels uit hoofdstuk 2 te boven gaan, mogen deze maten ter plaatse als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

Artikel 28 Algemene gebruiksregels

28.1 Gebruiksverbod

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken als:

 • a. opslagplaats voor bagger en grondspecie;
 • b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen, met uitzondering van het bepaalde in lid 28.2, sub a;
 • c. uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen.
28.2 Uitzonderingen gebruiksverbod

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:

 • a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 28.1, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming en/of de overige regels mag worden gebruikt;
 • b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming;
 • c. het uitoefenen van ondergeschikte detailhandel en horeca, waaronder wordt verstaan dat het bvo gebruikt ten behoeve van die functie nooit meer mag bedragen dan 15% van het totale bvo van de hoofdbestemming met een maximum bvo van 250 m².
28.3 Parkeren
 • a. Het gebruik van de gronden conform de bestemming is alleen toegestaan indien wordt voldaan aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen 2013 ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen en fietsen is gerealiseerd en in stand wordt gehouden en indien de Nota Parkeernormen 2013 gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.
 • b. Bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde als bedoeld in lid 28.3, sub a indien het voldoen aan die bepaling door bijzondere omstandigheden op zwaarwegende bezwaren stuit of op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

Artikel 29 Algemene afwijkingsregels

29.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 terzake reeds een omgevingsvergunning kan worden verleend - bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor:

 • a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10% waarbij geldt dat de hoogtematen met maximaal 1 m mogen worden verhoogd;
 • b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • c. overschrijding van de bestemmingsgrenzen en/of bouwgrenzen, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak en/of bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • d. aanpassing in geringe mate van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • e. overschrijding van aangegeven grenzen van bestemmingen en/of bouwvlakken, door luifels, erkers, balkons, bordessen, pergola's en andere ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 2 m;
 • f. het bouwen en gebruiken van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, mits de inhoud niet meer bedraagt dan 60 m3;
 • g. het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals vlaggenmasten, reclame-uitingen, gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen, waarbij geldt dat de hoogtematen van de bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 6 m mag bedragen;
 • h. overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van sirenemasten, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 40 m,
29.2 Voorwaarden afwijken

Van de in lid 29.1 genoemde afwijkingsbevoegdheid kan slechts gebruik worden gemaakt, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit;
 • c. en de verkeersafwikkeling ter plaatse.

Artikel 30 Algemene wijzigingsregels

30.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

30.2 Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij het wijzigen van een bestemming, zoals bedoeld in lid 30.1, een exploitatieplan vast te stellen, danwel te besluiten om in afwijking hiervan bij een besluit tot vaststelling van een wijziging geen exploitatieplan vast te stellen.

Artikel 31 Overige regels

31.1 Voorrangsregeling dubbelbestemmingen

Voorzover dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 32 Overgangsrecht

32.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
32.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 33 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Noordoost 2017.