direct naar inhoud van 5.8 Recreatie
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

5.8 Recreatie

5.8.1 Bestaande situatie

In de binnenstad is er ruimte voor groen, recreatie, speel- en ontmoetingsruimte. Verspreid door de hele stad zijn er meer dan 200 speel- en sportlocaties voor de jeugd tot 18 jaar. Groene ruimtes zijn ook in de binnenstad, bijvoorbeeld de Phoenixtuin en de Doelentuin. Daarnaast zijn er diverse fiets-, wandel- en vaarroutes door de binnenstad en naar het groen om de stad. Verder zijn er diverse activiteiten in de openlucht op de pleinen en markten.

Ontwikkelingen in Delft (zoals het project Spoorzone) zorgen er voor een langere periode voor dat de bereikbaarheid vanuit de stad is verslechterd. Dit heeft ook gevolgen voor recreatie dicht bij huis.

5.8.2 Beleid en onderzoek

In het coalitieakkoord 2010-1014 'Aan het werk!' is aangegeven dat de aanwezigheid van voldoende groene, recreatie-, speel- en ontmoetingsruimte belangrijk is voor de leefbaarheid in de stad.

In de gebiedsvisie Delftse Hout uit 2008 wordt voor de binnenstad uitgesproken dat de assen in de binnenstad beter benut kunnen worden door recreatieve routes. Hierdoor kunnen onder andere betere verbindingen ontstaan met de Delftse Hout, maar ook voor de binnenstad zelf vormt dit een kwalitatieve aanvulling.

De ruimtelijke visie Hof van Delfland zet ook in op het verbeteren van de relatie tussen de binnenstad en het groen om de stad, door het realiseren van aantrekkelijke routes.

Daarnaast hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden zoals het fietsknooppuntennetwerk en toeristische overstappunten (TOP). Deze hebben invloed op de wijze waarop zowel bewoners als bezoekers zich door de binnenstad bewegen.

5.8.3 Gewenste ontwikkeling

De recreatiewensen zijn anders dan vroeger. Ook verschillen de recreatiebehoeften in Delft tussen bevolkingsgroepen: allochtone stedelingen hebben andere voorkeuren voor recreatie dan bijvoorbeeld studenten. Ontwikkelingen als groei van de bevolking, toename van niet-westerse bevolking en ouderen die langer blijven meedoen, geven nieuwe recreatiewensen op andere plaatsen. Zoals bijvoorbeeld toenemend gebruik van wandelen en fietsen. Dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de behoefte aan recreatieve voorzieningen in de binnenstad. Bij nieuwe planontwikkeling wordt daarom gericht rekening gehouden met behoeften van specifieke doelgroepen. Bij het inrichten van terreinen in de binnenstad (bijvoorbeeld parken, markten, pleinen) kan worden ingespeeld op de recreatieve behoefte van Delftenaren en kan recreatieve ontsluiting en beleving (ook langs het water) worden versterkt.

5.8.4 Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waardoor er een beperkte mogelijkheid is om in te spelen op gewenste ontwikkelingen op het gebied van recreatie. Door de mogelijkheden van bestemmingen in de openbare ruimte (groen, water, verkeer) flexibel te houden, wordt zoveel mogelijk de ruimte geboden voor recreatieve voorzieningen en verbindingen.