direct naar inhoud van 4.3 Beschermd stadsgezicht
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

4.3 Beschermd stadsgezicht

Het plangebied is - op een klein deel aan de zuidkant na - aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het gaat om de stadsgezichten Binnenstad (1978), Nieuwe Plantage (2011) en TU Noord. De aanwijzingsprocedure voor het laatste gebied is nog niet afgerond. De gebieden zijn aangegeven op afbeelding 4.6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0503.BP0014-2001_0019.jpg"

Figuur 4.6: Grenzen beschermde stadsgezichten

Het bestemmingsplan moet voor die gebieden voldoende beschermend zijn. Dat betekent niet dat de bestaande situatie moet worden bevroren. Beoordeeld is welke maatregelen noodzakelijk zijn om de beschermde stadsgezichten voldoende te beschermen. Dat heeft geleid tot de volgende regeling:

  • Voor de bebouwing is een gedetailleerde regeling opgenomen. De (hoofd)bebouwing is strak bestemd. Binnen het bouwvlak (hoofdbebouwing) wordt geen uitbreidingsruimte geboden in diepte en hoogte. Verder is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen voor kappen.
  • Voor de stedenbouwkundige structuur is ook een gedetailleerde regeling opgenomen. In het bestemmingsplan is de hoofdstructuur van bebouwing, straten, pleinen, open ruimten, bruggen en grachten vastgelegd door middel van bestemmingsvlakken en rooilijnen.

Met deze regeling is niet alleen de bebouwing beschermd maar ook de stedenbouwkundige structuur en het grachtenprofiel. De regeling in het bestemmingsplan sluit aan bij andere wettelijke en gemeentelijke regelingen. Samen zorgen deze regelingen ervoor dat de historische binnenstad wordt beschermd. In het volgende schema zijn de beschermingseisen die gelden voor de binnenstad aangegeven.

Gebied/object   Maatregel  
Gehele beschermd stadsgezicht   Wettelijk:
- omgevingsvergunning verplicht voor slopen van bouwwerken;
- vergunningvrij bouwen zeer beperkt.

Bestemmingsplan:
- gedetailleerd vastgelegde stedenbouwkundige structuur (straten, stegen,
grachten, groenstructuren, situering hoofdgebouwen, goothoogte, kapvormen).  
Cultuurhistorisch waardevolle panden en bouwdelen   Bestemmingsplan:
- gedetailleerde bouwregeling (bouwvlak, goothoogte, kapvorm);
- dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie;
- omgevingsvergunning met cultuurhistorische toets (binnenplanse afwijking) verplicht voor vergroting en/of verandering zichtbaar vanaf openbaar gebied en betrekking hebbend op aan- en uitbouwen aan de voor- of zijgevel en veranderingen van de hoofdvorm van de kap.
- omgevingsvergunning voor het slopen (binnenplanse afwijking) met cultuurhistorisch onderzoek.  
Cultuurhistorisch waardevol groen   Bestemmingsplan:
- dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie;
- omgevingsvergunning met cultuurhistorische toets (aanleggen) verplicht voor uitvoeren van werken.  
Gemeentelijke en rijksmonumenten   Wettelijk/gemeentelijke verordening:
- omgevingsvergunning voor monumenten nodig voor slopen, verstoren, wijzigen van het monument;
- vergunningvrij bouwen zeer beperkt.

Bestemmingsplan:
- gedetailleerde bouwregeling (bouwvlak, goothoogte, kapvorm).  

Met de hierboven beschreven maatregelen is het bestemmingsplan voldoende beschermend voor de beschermde stadsgezichten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dat inmiddels bevestigd. De Rijksdienst heeft het bestemmingsplan beoordeeld en is van oordeel dat het bestemmingsplan voldoende bescherming biedt.