direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) maar ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Daarvan wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan.

Voor de onderwerpen zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn besproken geldt dat ze geen significant effect hebben op de ruimtelijke ordening en dat het uitvoerbaarheidsvraagstuk volgens de Wro dan ook buiten beschouwing kan blijven: hetzij het project is al uitgevoerd hetzij de uitvoerbaarheid is in een eerdere Wro-procedure al aangetoond. Voor enkele onderdelen van dit bestemmingsplan is de uitvoerbaarheidstoets wel (beperkt) relevant. Het gaat om:

  • 1. De wijzigingsbevoegdheid die opgenomen wordt voor de woningen aan de Boezemlaan in de locatie Waterrijk – West. In het bestemmingsplan Boskoop – Dorp zijn voor de gehele ontwikkelingslocatie Waterrijk – West al diverse wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze extra wijzigingsbevoegdheid kent als enige nieuwsfeit de 16 mogelijke woningen in de vorm van afzonderlijke bouwmassa's. Deze waren volgens de stedebouwkundige visie al gewenst, maar waren niet expliciet benoemd. Als wijzigingslocatie is, gelet op de beperkte tijd sinds het plan Boskoop – Dorp is vastgesteld, geen aanleiding om dieper in te gaan op de uitvoerbaarheid dan daar al is gedaan. Dat mede ook omdat de situatie in het veld en de wijze waarop ruimtelijke ordening wordt bedreven sindsdien niet wezenlijk anders is geworden;
  • 2. De flat aan de Mendelweg komt 3m dichter bij de Mendelweg te liggen. Deze weg kent ingevolge de wet Geluidhinder een onderzoekszone. Dit omdat er 50 km/h gereden worden mag. Daarom is onderzoek verricht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de belasting met 53 dB hoger is dan de voorkeurswaarde. Via een hogere waardeprocedure wordt toegestaan dat deze belasting voor mag komen waarmee, voor zover van belang voor dit bestemmingsplan, het aspect niet aan uitvoering van dit bestemmingsplan in de weg staat. In de bijlage is het onderzoek opgenomen;
  • 3. Direct westelijk van de voornoemde flat aan de Mendelweg ligt een gasleiding. Omdat de flat alleen vergroot wordt voor het huidige aantal huishoudens en er dus niet meer huishoudens bij komen is het aspect externe veiligheid niet van toepassing op de uitvoerbaarheidsvraag van dit plan. Er hoeft derhalve geen nader onderzoek te worden verricht.

Ingevolge de Wro moet bij vaststelling van een bestemmingsplan verhaal van plankosten zeker zijn gesteld. Voor dit bestemmingsplan geldt dat er geen andere plankosten zijn dan het opstellen en in procedure brengen van dit plan. Daarvoor zijn binnen de dagelijkse begrotingen gelden beschikbaar. Hierdoor kan bewust afgezien worden van het opstellen van een exploitatieplan.