direct naar inhoud van Artikel 7 Cultuur en ontspanning
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 7 Cultuur en ontspanning

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor cultuur en ontspanning met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven en:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'casino'
  • 1. een casino tot maximaal het oppervlakte zoals ter plaatse van de aanduiding 'oppervlakte (m2)' is aangeduid;
  • 2. horeca.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Bedrijfsgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 • c. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • d. bebouwingspercentage maximaal de op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage.
7.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. bedrijfsinstallaties en lichtmasten 3 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
7.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaald in artikel 7.1 ten einde horeca in zware vorm toe te staan, met dien verstande dat er geen onevenredige overlast voor de directe omgeving ontstaat.