direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. horeca;
 • d. horeca in lichte vorm;
 • e. kantoren;
 • f. maatschappelijke voorzieningen;
 • g. cultuur en ontspanning;
 • h. de bestaande benedenwoningen en de bestaande bovenwoningen en nieuwe bovenwoningen waarbij het bepaalde in artikel 29.1 nadrukkelijk mede betrokken moet worden;
 • i. wegen, (fiets)paden en verblijfsgebied;
 • j. (fietsen-)bergingen, ruimte voor op- en overslag, garages en of andere vergelijkbare en aan de hoofdfunctie ondergeschikte ruimtes met dien verstande dat deze ten minste 10m achter de voorgevel moeten zijn gelegen behoudens de toegang tot dergelijke ruimtes;

met dien verstande dat:

 • k. op het adres Koninginnenweg 24 – 26 naast horeca ook een hotel is toegestaan;met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 • c. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • d. per bouwvlak maximaal het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage;
 • e. de breedte van de voorgevel bedraagt maximaal 15 m dan wel meer indien een parcelering van 15 m wordt toegepast.
5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. bij bedrijfsinstallaties en lichtmasten maximaal 3 m;
 • b. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m;
 • c. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
 • d. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m.
5.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaald in:

 • a. artikel 5.1 ten einde horeca in zware vorm toe te staan, met dien verstande dat er geen onevenredige overlast voor de directe omgeving ontstaat;
 • b. artikel 5.1 onder i ten einde (fietsen-)bergingen, ruimte voor op- en overslag, garages en of andere vergelijkbare en aan de hoofdfunctie ondergeschikte ruimtes direct aan de straatzijde toe te staan indien deze op een adequate wijze architectonisch is vormgegeven.