direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - Archeologie
Plan: Dorpsgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0491.BP1030DG001-VG01

Artikel 22 Waarde - Archeologie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

22.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 22.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
 • b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, en;
  • 2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en/of beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. ter plaatse van de in de tabel opgenomen aanduidingen: een bouwwerk met ten hoogste een oppervlakte zoals in de tabel opgenomen en/of waarvoor geen bouwwerkzaamheden (waaronder begrepen: heien en het slaan van damwanden) worden verricht dieper dan de in de tabel opgenomen dieptemaat:

aanduiding   oppervlaktemaat   dieptemaat  
specifieke waarde - a   50 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a1   50 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a2   100 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a3   1.000 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a4   1.000 m2   1,5 m onder maaiveld  
specifieke waarde - a5   5.000 m2   2 m onder maaiveld  
specifieke waarde - a6   10.000 m2   3 m onder maaiveld  

22.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 voor activiteiten of bouwwerken in wateren met de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - a7' en 'specifieke vorm van waarde - a8', voor zover de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies is gevraagd alvorens af te wijken van het bestemmingsplan.

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, aan te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. het graven en/of verbreden van sloten, vijvers en andere wateren;
 • d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

22.4.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van 22.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. ter plaatse van de aanduiding zoals in de tabel opgenomen: ten hoogste een oppervlakte beslaan zoals in de tabel opgenomen en/of niet dieper reiken dan de in de tabel opgenomen dieptemaat:

aanduiding   oppervlaktemaat   dieptemaat  
specifieke waarde - a   50 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a1   50 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a2   100 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a3   1.000 m2   30 cm onder maaiveld  
specifieke waarde - a4   1.000 m2   1,5 m onder maaiveld  
specifieke waarde - a5   5.000 m2   2 m onder maaiveld  
specifieke waarde - a6   10.000 m2   3 m onder maaiveld  

 • b. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 22.2 in acht is genomen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
 • e. normaal beheer en onderhoud betreffen;
 • f. worden uitgevoerd in bestaande weg- en leidingcunetten.

22.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 22.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften en/of beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
 • c. voor zover de werken en werkzaamheden beoogd worden binnen wateren met de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - a7' en 'specifieke vorm van waarde - a8', de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies is gevraagd.

22.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde - Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.