direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum - Primair
Plan: Woongebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0489.BPWGW20090000-VI01

Artikel 4 Centrum - Primair

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - Primair' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuur en ontspanning in de vorm van een theater, bioscoop, concertzaal en concertpodium;
 • b. detailhandel en dienstverlening;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • a. horeca-activiteiten tot en met horecacategorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • b. kantoren;
 • c. wonen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 1' is het wonen uitsluitend op de verdiepingen toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. beroep aan huis en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis;

4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' anders is aangegeven;
 • d. uitbreiding van bestaande woningen is niet toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang': een onderdoorgang.

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan 100 m2;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en evenwijdig naar de weggekeerde grens te worden gebouwd;
 • d. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 meter;
 • e. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder b, d en e geldt dat indien de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken groter zijn dan de hiervoor genoemde afmetingen, de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken de maximale afmetingen zijn.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 8 meter voor lichtmasten;
  • 2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 3. 3 meter voor reclamezuilen;
  • 4. 3 meter voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.2 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de bestemming 'Centrum - Primair' zijn de volgende specifieke gebruiksregels van toepassing:

 • a. opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel zijn niet toegestaan;
 • d. het aantal parkeervoorzieningen in overeenstemming is met de gemeentelijke parkeernota;
 • e. de vloeroppervlakte ten behoeve van beroep aan huis en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met een maximum van 40 m².

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het toestaan van een ander gebruik dan ter plaatse is toegestaan, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad waarbij het milieueffect van het beoogde bedrijf nadrukkelijk wordt meegewogen en waarbij Bijlage 1 en/of Bijlage 2 mede betrokken wordt;
 • b. de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.