direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - Gestapeld
Plan: Woongebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0489.BPWGW20090000-VI01

Artikel 18 Wonen - Gestapeld

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in de vorm van gestapelde woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. beroep aan huis;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. garageboxen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. erven;
 • i. groenvoorzieningen.

18.2 Bouwregels

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

18.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte c.q. nokhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte c.q. nokhoogte;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang': een onderdoorgang.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 2. 2 meter voor tuinmeubilair;
  • 3. 2,5 meter voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

18.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. tijdelijke of permanente bewoning van de niet aan het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende bouwwerken is niet toegestaan;
 • b. een beroep aan huis is toegestaan mits:
  • 1. de vloeroppervlakte van de activiteiten ten hoogste 30% van het betrokken hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken bedraagt, met een maximum van 40 m²;
  • 2. geen onevenredige verkeersaantrekkende werking ontstaat;
  • 3. het beroep door de bewoner wordt uitgeoefend;
 • c. het aantal parkeervoorzieningen is in overeenstemming is met de CROW-normen en de gemeentelijke parkeernota.

18.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.1 teneinde een bedrijf aan huis toe te staan, waarbij geldt dat:

 • a. de vloeroppervlakte ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van het betrokken hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken bedraagt, met een maximum van 40 m2;
 • b. geen onevenredige verkeersaantrekkende werking ontstaat;
 • c. de bedrijfsactiviteiten door de bewoner worden uitgeoefend.