direct naar inhoud van Artikel 19 Gemengd- Uit te werken
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 19 Gemengd- Uit te werken

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd- Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor;

 • a. bedrijven;
 • b. detailhandel;
 • c. zakelijke dienstverlening
 • d. horeca;
 • e. maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen;
 • f. wonen;
 • g. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, waterhuiskundige voorzieningen, parkeervoorzieningen en verhardingen;

waarbij geldt dat:

19.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in lid 19.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels;

 • a. de bebouwing mag uitsluitend worden gerealiseerd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat een overschrijding met maximaal 3 meter is toegestaan en het bouwvlak daarbij met maximaal 5% mag worden verruimd, indien dit noodzakelijk is voor de technische, ruimtelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid van het bouwwerk;
 • b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
 • d. de activiteiten als bedoeld in lid 19.1 sub a tot en met e mogen uitlsuitend op de begane grond worden gerealiseerd met dien verstande dat:
  1. de totale oppervlakte aan winkels niet meer mag bedragen dan 1.000 m² BVO;
  2. de oppervlakte per winkel niet meer mag bedragen dan 300 m²;
  3. de oppervlakte ten behoeve van horeca mag niet meer dan 500 m² bedragen;
 • e. het oprichten van geluidgevoelige bestemmingen is slechts toegestaan indien de geluidsbelasting van de gevel als gevolg van het wegverkeer en railverkeer niet meer bedraagt dan
  1. de voorkeursgrenswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel
  2. de door burgemeester en wethouders, overeenkomstig de Wet geluidhinder en de beleidsnota 'Beleidsregel hogere waarden, gemeente Zaanstad', vastgestelde hogere grenswaarden.
  Deze bepaling blijft buiten werking indien een dove gevel wordt gerealiseerd.
 • f. ten behoeve van de te realiseren activiteiten dient in voldoende parkeergelegenheid te worden voorzien, conform Bijlage 5 Parkeernormen Saendelft van de Parkeernota Zaanstad 2009;
 • g. er dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat;
 • h. de aanwezige bedrijfsvoering mag niet onevenredig worden aangetast.
19.3 Bouwregels

Op de in lid 19.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan.

19.4 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 19.3, indien een bouwplan in overeenstemming is met een ter inzage gelegd ontwerp van het uitwerkingsplan dan wel met een vastgesteld maar nog niet in werking getreden uitwerkingsplan.

19.5 Afwijken van de bouwregels

In het in lid 19.2 bedoelde uitwerkingsplan kunnen, binnen de grenzen van de bestemmings- en uitwerkingsregels, afwijkingsregels worden opgenomen ten aanzien van in het plan opgenomen bouwregels en gebruiksregels en kan een nadere-eisenregeling worden opgenomen.