direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water met een functie voor de waterhuishouding, -berging, -lopen, de waterrecreatie en beroepsmatig varen;
 • b. waterstaatkundige werken;

met de daarbij behorende:

 • c. oeverstroken, -voorzieningen, kaden en andere vormen van oeververdedigingswerken;
 • d. bruggen, dammen, taluds, duikers en steigers;
 • e. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
17.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

17.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de helling van bruggen mag niet meer bedragen dan 4%;
 • b. voor het bouwen van steigers gelden de volgende voorwaarden:
 • 1. de overbouwing met de bestemming 'Water' door middel van een steiger bedraagt maximaal 1 meter;
 • 2. de lengte van de steiger bedraagt maximaal 6 meter, en
 • 3. de doorvaarbare breedte van de watergang bedraagt minimaal 6 meter na aanleg van een steiger.
 • c. maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.