direct naar inhoud van Artikel 6 Water
Plan: Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0459.097502-VG01

Artikel 6 Water

 

6. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, vaarten en andere waterlopen;

met daaraan ondergeschikt:

b.    oevers;

c.    groenvoorzieningen;

d.    riet- en oeverbeplanting;

met de daarbijbehorende:

e.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen.

6. 2.       Bouwregels

6. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de doorvaarthoogte van bruggen, duikers en andere overspan­ningen of overkluizingen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten minste 1,20 m bedragen;

b.    de doorvaarthoogte van bruggen, duikers en andere overspan­ningen of overkluizingen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

c.    de doorvaartbreedte van bruggen, duikers en andere overspanningen of overkluizingen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten minste 2,50 m bedragen;

d.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

6. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de woonsituatie, de ver­keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren­zende gronden, nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing.

6. 4.       Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeers­veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

-       het bepaalde in lid 6.2.2. sub a. in die zin dat de doorvaart­hoogte van bruggen, duikers en andere overspanningen en overkluizingen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt verkleind tot ten 1,00 m.

6. 5.       Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen, woonarken of casco’s (caissions) die tot woonschip of woon­ark kunnen worden omgebouwd.