direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond
Plan: Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0459.097502-VG01

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond

 

3. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - Cultuurgrond’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    cultuurgrond;

b.    bijgebouwen bij de op hetzelfde perceel gelegen woonhuizen, ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;

met daaraan ondergeschikt:

c.    het recreatief medegebruik;

d.    paardrijdbakken;

e.    sloten, bermen en beplanting;

f.     riet- en oeverbeplanting;

g.    paden;

met de daarbijbehorende:

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2.       Bouwregels

3. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    als gebouwen mogen uitsluitend de in lid 3.1. sub b. genoemde bijgebouwen worden gebouwd;

b.    bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;

c.    per woonhuis mag ten hoogste 1 bijgebouw worden gebouwd;

d.    de oppervlakte van een bijgebouw zal ten hoogste 40 m² bedragen;

e.    de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

f.     de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren­zende gronden, nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing.

3. 4.       Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning.