direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk
Plan: Stedelijk Gebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01

Artikel 15 Maatschappelijk

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. detailhandel als ondergeschikte functie;
 • c. horeca als ondergeschikte functie;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens een bedrijfswoning;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens voor wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
 • f. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
15.2 Bouwregels

Op of in de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

15.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. het bebouwingspercentage niet meer dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage mag zijn, met dien verstande dat indien er geen aanduiding is aangegeven, het bebouwingspercentage 100% mag zijn;
 • c. de goot- en bouwhoogte niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', 'maximale bouwhoogte (m)' dan wel 'maximale goothoogte (m)' aangegeven hoogte mag zijn, met dien verstande dat indien er geen aanduiding is aangegeven, de goot- en/of bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak niet meer dan de bestaande maximale goot- en/of bouwhoogte van het hoofdgebouw op het bouwperceel mag zijn;
 • d. een aan- en uitbouw, bijgebouw en overkapping op niet minder dan 3 m achter de voorgevel wordt gebouwd;
 • e. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen tot niet meer dan 3 m buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • f. het bij het bouwvlak aansluitende terrein mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd waarvan de oppervlakte voor vrijstaande bijgebouwen en overkappingen gezamenlijk niet meer dan 30 m2 mag zijn;
 • g. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 3 m mag zijn;
 • h. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw niet meer mag zijn dan 0,25 meter boven de begane grondlaag van het gebouw waartegen wordt aangebouwd met een maximum van 4 m;
 • i. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw niet meer dan 5 m mag zijn.
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag zijn dan:

 • a. 1 meter voor erfafscheidingen, gelegen voor de voorgevel;
 • b. 2 meter voor erfafscheidingen, gelegen achter de voorgevel;
 • c. 3 meter voor overkappingen;
 • d. 6 meter voor vlaggenmasten;
 • e. 5 meter voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.