direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Wheermolen 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0439.BPWM2012-va01

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen met aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten;
 • b. een wooncomplex;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw;
 • d. parkeren;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "garage" mogen uitsluitend garages worden opgericht voor de stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet voor handel en voor distributie bestemde goederen;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, tuinen en water.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mag worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • c. ten aanzien van de goot- en bouwhoogte gelden de ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" opgenomen maximale hoogten.
 • d. indien geen bouwhoogte is aangegeven, mag de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste de oorspronkelijke nokhoogte bedragen;
 • e. ten aanzien van het bebouwingspercentage geldt de ter plaatse van de aanduiding "bebouwingspercentage" opgenomen maximale percentage;
 • f. aan de achterzijde van een hoofdgebouw, voor zover voorzien van een asymmetrische kap, is verhoging van de bestaande goothoogte over de gehele breedte van het hoofdgebouw toegestaan tot de maximaal toegestane goothoogte mits deze uitbreiding wordt voorzien van een geheel platte afdekking;
 • g. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 3 meter.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de regels zoals opgenomen in artikel 24.1.

18.3 Specifieke gebruiksregels
18.3.1 Aan-huis-verbonden-beroepen

Op deze gronden zijn aan-huis-verbonden beroepen en (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten binnen de woonfunctie toegestaan mits:

 • a. niet meer dan 1/3 deel van de woning met aanbouwen voor de uitoefening van het beroep en/of bedrijf wordt gebruikt, met een maximum van 45 m²;
 • b. bijgebouwen niet worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep en/of bedrijf;
 • c. geen vergunning- en/of meldingsplicht van toepassing is op grond van de Wet milieubeheer en/of andere milieuwetgeving, uitgezonderd een tandartsenpraktijk;
 • d. geen horeca- en detailhandelsactiviteiten worden uitgeoefend;
 • e. geen personeel in dienst is;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door de (hoofd)bewoner worden uitgeoefend;
 • g. het gebruik qua aard, omvang en ruimtelijke uitstraling - naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders - past in de woonomgeving.