direct naar inhoud van Artikel 10 Kantoor
Plan: Kom-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0406.BPKOMOOST2013-OH01

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - sport en recreatie' tevens voor sport- en recreatiedoeleinden';
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water, nutsvoorzieningen, verhardingen en parkeervoorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven hoogte.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel en buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes bedraagt ten hoogste 7,5 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegde gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1onder a voor het bouwen van gebouwen zoals fietsenstallingen, mits:

 • a. binnen de bebouwingsgrenzen geen redelijke bouwmogelijkheden aanwezig zijn;
 • b. de gebouwen zoveel mogelijk worden voorzien van transparante wanden;
 • c. de maximale oppervlakte ten hoogste 25 m2 per gebouw bedraagt en de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
 • d. de gebouwen achter (het verlengde van) de langs de weg gelegen bebouwingsgrens liggen.
10.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegde gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 onder a voor maatschappelijke doeleinden, sport- en recreatiedoeleinden en dienstverlening mits de wijziging geen onevenredige afbreuk doet aan de gebruiksmogelijkheden van de in de nabijheid gelegen bestemmingen en functies.

10.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de aanduidingen 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' (locaties Huizermaatweg 1 - 45, 320 - 364, 460 - 480, 510, 550 - 586, 600 en 610) in combinatie met en/of in aanvulling op de geldende bestemming, geheel of gedeeltelijk wijzigen naar de bestemmingen 'Tuin', 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Wonen', met dien verstande dat:

 • 1. aangetoond moet worden dat door langdurige leegstand of de moeilijke kantorenmarkt het kantoorgebouw of de kantoorgebouwen niet of moeilijk als zodanig zijn te gebruiken;
 • 2. het aantal woningen op de locatie Huizermaatweg 1 - 45, maximaal 80, op de locatie Huizermaatweg 320 - 364 maximaal 65, op de locatie Huizermaatweg 460 - 480 maximaal 45, op de locatie Huizermaatweg 510 maximaal 22, op de locatie Huizermaatweg 550 - 586 maximaal 42, op de locatie Huizermaatweg 600 maximaal 25 en op de locatie Huizermaatweg 610 maximaal 15 mag bedragen.
 • 3. bij de omzetting van kantoren naar woningen er binnen het totaal van de wijzigingsgebieden 1 niet meer dan 40% van de totale bestaande oppervlakte b.v.o. aan kantoren wordt gewijzigd naar woningen;
 • 4. de maximale goothoogte niet meer mag zijn dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven hoogte;
 • 5. het bouwvlak mag worden gewijzigd;
 • 6. in verband met de gewenste privacy en het zicht vanuit de woningen, woningen op de begane grond uitsluitend zijn toegestaan wanneer die privacy en dat zicht is gewaarborgd;
 • 7. bij toepassing van een parkeerkelder, de bovenkant van die parkeerkelder maximaal 1 meter boven het aansluitende maaiveld mag liggen;
 • 8. ten aanzien van het parkeren wordt voldaan aan de parkeernormen uit artikel 25.2 en, in de situatie van sloop en nieuwbouw, er ten minste 1 parkeerplaats per woning in een te bouwen parkeerkelder moet worden ondergebracht;
 • 9. de omzetting van kantoren naar woningen er niet toe mag leiden dat het aantal parkeerplaatsen in het openbare gebied of zichtbaar op het eigen terrein wordt vergroot;
 • 10. de wijziging naar woningen uitsluitend is toegestaan indien dit vanuit het oogpunt van milieuhinder, zoals de geluidshinder van het wegverkeer, niet op belemmeringen stuit en een verantwoorde woonsituatie is gewaarborgd;
 • 11. vooraf moet zijn aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie;
 • 12. het belang dat met de wijziging wordt gediend geen onevenredige afbreuk doet aan de gebruiksmogelijkheden van de in de nabijheid gelegen bestemmingen en functies.