direct naar inhoud van Artikel 8 Wonen - 1
Plan: Melkfabriek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.07bp01melkfabriek-oh01

Artikel 8 Wonen - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in aaneengebouwde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

met de daarbijbehorende voorzieningen, waaronder tuin en erf.

8.2 Bouwregels

Op de in artikel 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aangegeven bouwvlak voor 100% mag worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt;
 • d. het gebouw uitsluitend plat afgedekt wordt.
8.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:
 • a. de bouwhoogte, zover op een afstand van niet meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 4,00 meter bedraagt, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het (hoofd)gebouw;
 • b. de bouwhoogte, voor zover op een afstand van meer dan 4,00 meter van het oorspronkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • c. de totale bebouwde oppervlakte van het achtererfgebied, behorend bij het oorsponkelijke (hoofd)gebouw, niet meer dan 50% bedraagt met een maximum van 50 m2;
8.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op minder dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,00 meter bedraagt.
8.2.4 ten aanzien van parkeren
 • a. bij elke woning dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de parkeernormering geldt zoals in de bijlage van deze regels is opgenomen.
8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatigeactiviteit

Gebruik van ruimten in het (hoofd)gebouw en bijbehorend bouwwerk ten behoeve van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten niet meer dan 33% bedraagt van het gezamenlijke vloeroppervlak van (hoofd)gebouwen en bijbehorend bouwwerk met een maximum van 50 m²;
 • b. de activiteiten worden uitgeoefend door een bewoner van het desbetreffende pand;
 • c. het beroep of de activiteit door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
 • d. de activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
 • e. geen bedrijfsmatige activiteiten buiten een gebouw plaatsvinden (behoudens in- en uitladen);
 • f. de activiteiten zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • g. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van functionele ondergeschikte horeca en niet zelfstandige detailhandel.

8.3.2 kamerbewoning/appartementensplitsing

Het gebruik van een woning voor kamerbewoning is toegestaan, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. de kamerbewoning niet meer dan 25% van de oppervlakte van de woning beslaat;
 • b. de kamerbewoning alleen plaatsvindt in de hoofdgebouwen;
 • c. woningen zijn alleen toegestaan in hoofdgebouwen en mogen niet gesplitst worden in meerdere woningen.
 • d. bij elke woning dient te worden voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de parkeernormering geldt zoals in de bijlage van deze regels is opgenomen

8.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 8.3.2 voor de splitsing van woningen of voor het gebruik van meer dan 25% van de oppervlakte van de woning voor kamerbewoning, mits:

 • a. er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op het eigen terrein of in de nodige parkeer- of stallingsruimte anderzins wordt voorzien;
 • b. de privacy en het gebruik van aangrenzende percelen niet in onevenredige mate nadelig wordt beinvloed.