REGELS

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

 

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Hoofddorp Zuidrand Arie Cornelishoeve' van de gemeente Haarlemmermeer.

 

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0394.BPGhfdzuidracornh-C001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

 

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

 

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

 

1.5 aan huis verbonden beroepsuitoefening

het in of aan huis uitoefenen van (vrije) beroepen en/of het in of aan huis ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten door de bewoner van dat huis en maximaal één werknemer.

 

1.6 agrarische bedrijfsactiviteiten

bedrijfsactiviteiten die zijn gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.

 

1.7 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en waarde studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

 

1.8 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

1.9 bedrijfsactiviteiten

het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en/of verhandelen van goederen, evenals diverse vormen van (data) opslag en logistiek.

 

1.10 bedrijfsgebouw

een gebouw dat blijkens aard en indeling bruikbaar en noodzakelijk is voor de uitoefening van een bedrijf, met uitzondering van (bedrijfs)woningen.

 

1.11 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die daar in gebruik is in verband met het uitvoeren van de bestemming van het gebouw of het terrein.

 

1.12 beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen dan wel het Besluit externe veiligheid buisleidingen een grenswaarde of richtwaarde voor het plaatsgebonden risico is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

 

 

1.13 bergbezinkbassin

een ten behoeve van de waterhuishouden vuilreducerende voorziening in de riolering met zowel een bergings- als een bezinkfunctie in de vorm van een bak.

 

1.14 bestaand bouwwerk

het op de dag van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaande bouwwerk, evenals een bouwwerk dat wordt of mag worden gebouwd krachtens een voor deze dag verleende of krachtens een voor deze dag aangevraagde, maar nog te verlenen omgevingsvergunning.

 

1.15 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

 

1.16 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

 

1.17 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

 

1.18 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

 

1.19 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

 

1.20 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

 

1.21 bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel.

 

1.22 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

 

1.23 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 

1.24 brutobedrijfsvloeroppervlak

het totale bedrijfsvloeroppervlak; hieronder wordt verstaan het verkoopvloeroppervlak, de productieruimte, de administratieve ruimte, de verkeersruimte (gangen), de opslagruimte (magazijn, kelder), plus alle overige voor bedrijfsuitoefening benodigde ruimte (sanitaire ruimte, garagebox voor bedrijfsauto).

 

1.25 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

 

1.26 consumentenvuurwerk

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.

 

1.27 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.

 

1.28 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 

1.29 dienstverlening

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven en seksinrichtingen.

 

1.30 dove gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering – conform NEN5077 – die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB (ingeval van wegverkeerslawaai) en 35 dB(A) (ingeval van industrielawaai), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

 

1.31 dubbele woningen

twee grondgebonden woningen met tegen elkaar aan gebouwde, gelijksoortige hoofdgebouwen.

 

1.32 ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarde als leefgebied voor één of meerdere al dan niet met een wettelijk beschermde status soorten flora en fauna.

 

1.33 erker

een aan een voorgevel of zijgevel van een hoofdgebouw uitgebouwd deel.

 

1.34 erotisch getinte horeca

een horecabedrijf dat tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard en tevens bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en (kleine) etenswaren.

 

1.35 extensieve recreatie

vormen van openluchtrecreatie, zoals wandelen en fietsen, waarbij vooral het landschap of bepaalde aspecten daarvan worden beleefd en waarbij relatief weinig recreanten aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid.

 

1.36 garagebox

gebouw ten behoeve van het stallen van voertuigen.

 

1.37 gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 

1.38 gebruiksgerichte paardenhouderij

een agrarisch bedrijf dat gericht is op het houden, trainen, stallen of africhten van paarden en pony's.

 

1.39 geluidgevoelige objecten

woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

 

1.40 geluidsluwe zijde

zijde van de woning waar de geluidbelasting minder dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) bedraagt.

 

1.41 geluidzoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidzone (50 dB(A)) moet worden vastgesteld.

 

1.42 gestapelde woning

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat.

 

1.43 gevellijn

de op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen.

 

1.44 hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

 

1.45 kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan alsmede enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 

1.46 kantoor

een (deel van een) gebouw waarin directie en/of administratie van een (dienstverlenend) bedrijf zijn gevestigd.

 

1.47 kunstobject

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt tot het tot uitdrukking brengen van een kunstzinnig idee, door het op creatieve wijze vorm geven aan materiaal of materialen, zoals steen, hout, brons, glas e.d.

 

1.48 kunstwerk

een civiel bouwwerk waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten, alsook daarmee gelijk te stellen bouwwerken.

 

1.49 kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen dan wel het Besluit externe veiligheid buisleidingen een grenswaarde of richtwaarde voor het plaatsgebonden risico is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

 

1.50 maaiveld

de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar een gebouw zal worden opgericht.

 

 

1.51 maatschappelijke voorzieningen

educatieve voorzieningen, voorzieningen gericht op jeugd en/of kinderopvang en/of naschoolse opvang, voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven, voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg, sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen en openbare dienstverlening.

 

1.52 markt segment

koop- of huurwoningen in de vrije sector.

 

1.53 natuurwaarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen voorkomend in dat gebied.

 

1.54 nutsvoorziening

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en communicatievoorzieningen, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval.

 

1.55 normaal onderhoud

werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden.

 

1.56 ondergronds bouwen

het bouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld, zoals kelders en parkeergarages.

 

1.57 paardenbak

buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan niet voorzien van een omheining.

 

1.58 planverbeelding

de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan.

 

1.59 praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn inrichting en indeling geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije beroepen; onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen.

 

1.60 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met anderen tegen vergoeding.

 

1.61 risicovolle inrichting

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. de risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

 

1.62 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke locatie of (deel van) een bouwwerk, caravan, vaar- of voertuig, waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht en/of vertoningen plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard.

 

1.63 sociale huurwoning

Een huurwoning met een aanvangsrekenhuurprijs gelijk of lager dan de   huurtoeslaggrens op grond van de Wet op de huurtoeslag, zoals die luidt ten tijde van de ingangsdatum van de huurovereenkomst met de eerste bewoner.

 

1.64 stedenbouwkundige waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en infrastructuur, alsmede de ligging van de bouwwerken in dat gebied.

 

1.65 stille opslag

het voor langere tijd uitsluitend bewaren van goederen zonder dat die opslag gepaard gaat met enigerlei bedrijvigheid ter plaatse.

 

1.66 tuinhuis

een gebouw - geen woonkeet, stacaravan, toercaravan of een ander bouwwerk op wielen zijnde - dat uitsluitend ruimten bevat voor recreatief verblijf en/of recreatief nachtverblijf en/of het opslaan van materiaal dat gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden of het houden van een volkstuin.

 

1.67 voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

 

1.68 voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

 

1.69 woning

een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

 

1.70 woning in het derde segment

Een huurwoning met een aanvangshuurprijs gelegen tussen de huurtoeslaggrens op grond van de Wet op de huurtoeslag zoals die luidt ten tijde van de ingangsdatum van de huurovereenkomst met de eerste bewoner en 125 % van dat bedrag.

 

1.71 woongebouw

een gebouw dat twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

 

1.72 zend-/ontvang-installatie

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat direct met de grond is verbonden (vrijstaand) of indirect met de grond is verbonden (niet-vrijstaand), gericht op het gebruik voor (mobiele) telecommunicatie.

ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN

 

 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

 

2.1 afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling, alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinste is.

 

2.2 de (bouw)hoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen

 

2.3 dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak

 

2.4 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; de goothoogte van dakkapellen, topgevels, trappenhuizen, liftkokers, schoorstenen en andere gelijksoortige ondergeschikte bouwdelen worden buiten beschouwing gelaten.

 

2.5 de hoogte van een zend-/ ontvangst-installatie

de hoogte gemeten tussen de onderkant van de voet en het hoogste punt van de antenne-installatie, bliksemafleiders en dergelijke niet meegerekend.

 

2.6 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen

 

2.7 lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidsmuren).

 

2.8 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk

 

2.9 peil

 1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

 2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

 3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

 4. voor een bouwwerk op een viaduct of brug : de hoogte van de kruin van het viaduct of de brug ter plaatse van het bouwwerk

 

2.10 verticale diepte

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de beganegrondvloer tot het laagste punt van het gebouw, dan wel wanneer geen sprake is van een bovenliggende beganegrondvloer, gemeten van het peil tot het laagste punt van het gebouw

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen c.q. bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en bouwhoogten) niet meer dan 1 meter bedraagt.

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

 

ARTIKEL 3 Agrarisch

 

 

3.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

 

De voor ‘Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met uitzondering van glastuinbouw, intensieve veehouderij en stoeterij;

 2. een agrarische bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen;

 2. paden;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 5. nutsvoorzieningen.

 

 

3.2 BOUWREGELS

 

3.2.1 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrens mag niet minder zijn dan 5 meter;

 3. gebouwen dienen te worden gebouwd op een afstand van minimaal 5 meter achter de voorgevel van de bedrijfswoning of het denkbeeldig verlengde van die voorgevel;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte en maximum bouwhoogte' zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan.

 

3.2.2 Agrarische bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van een agrarische bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' mag een agrarische bedrijfswoning worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte en maximum bouwhoogte' zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

 3. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 4. de bouwhoogte van tegen het bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning, tot een maximum van 5 meter;

 5. de diepte van tegen de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de bedrijfswoning dan wel het denkbeeldige verlengde daarvan;

 6. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter;

 7. het gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 70 m².

 

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen

Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de bouwhoogte van hooibergingen mag niet meer zijn dan 15 meter;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

 

3.3 AFWIJKEN VAN DE BOUWREGELS

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub a en toestaan dat bedrijfsgebouwen buiten het bouwvlak wordt gebouwd, met dien verstande dat:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer zijn dan 150 m²;

 2. de goothoogte van een gebouw buiten het bouwvlak mag niet meer zijn dan 4 meter;

 3. de bouwhoogte van een gebouw buiten het bouwvlak mag niet meer zijn dan 6 meter;

 4. op gronden gelegen tussen de naar de weg gekeerde bouwgrens en de bestemming 'Verkeer' geen gebouw wordt geplaatst.

 

3.4 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen:

 1. aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, met dien verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m² en plaats moet vinden in de bedrijfswoning en bij de bedrijfswoning horende bijbehorende bouwwerken;

 2. buitenopslag is niet toegestaan, met uitzondering van opslag van agrarische producten en het stallen van agrarische bedrijfsgoederen en machines achter de voorgevelrooilijn ten behoeve van het agrarische bedrijf op en/of aansluitend aan het bouwvlak;

 

ARTIKEL 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

 

 

4.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. nutsvoorzieningen;

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen, in- en uitritten;

 2. fiets- en voetpaden;

 3. groen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 5. parkeervoorzieningen.

 

4.2 BOUWREGELS

 

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

 3. in afwijking van het bepaalde onder lid b, mag de bouwhoogte worden overschreden voor de plaatsing van een hekwerk met een maximale hoogte van 1,1 meter.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 5 meter.

 

ARTIKEL 5 Groen

 

 

5.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;

 2. ontsluitingswegen voor autoverkeer ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';

 

met daarbij behorend(e):

 1. geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening';

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. wandel- en fietspaden;

 2. speelvoorzieningen;

 3. volkstuinen;

 4. bergbezinkbassins;

 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 6. kunstobjecten.

 

5.2 BOUWREGELS

 

5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 4 meter;

 2. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 10 m2;

 3. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter.

 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte mag niet meer zijn dan 6 meter.

 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening' mag een geluidwerende voorziening in de vorm van een aarden wal worden gebouwd met een minimum bouwhoogte van 5 meter:

 

5.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS

Ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' is ten hoogste één ontsluitingsweg ten behoeve van de ontsluiting van het woongebied toegestaan.

 

ARTIKEL 6 Water

 

 

6.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. water;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. bergbezinkbassins;

 4. bruggen voor langzaam verkeer;

 5. bruggen voor autoverkeer ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

 

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen;

 2. groen;

 3. nutsvoorzieningen

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

6.2 BOUWREGELS

 

6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen

 1. de diepte van bergbezinkbassins mag niet meer zijn dan 4 meter;

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

6.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS

 

6.3.1 Bruggen

Ter plaatse van de aanduiding 'brug' is ten hoogste één brug ten behoeve van de ontsluiting van het woongebied toegestaan.

 

6.3.2 Gebruiksverbod

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 1. ligplaatsen voor woonschepen;

 2. opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/ of gebruik in overeenstemming met de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken.

 

ARTIKEL 7 Woongebied

 

 

7.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen;

 3. aan huis verbonden beroepsuitoefening;

 4. verkeer;

 5. groen;

 

met daarbij behorend(e):

 1. geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening';

 2. tuinen;

 3. terreinverhardingen;

 4. erven;

 5. bergingen;

 6. parkeervoorzieningen;

 

met daaraan ondergeschikt;

 1. nutsvoorzieningen;

 2. speelvoorzieningen;

 3. volkstuinen;

 4. bergbezinkbassins;

 

7.2 BOUWREGELS

 

7.2.1 Voorwaardelijke verplichting met betrekking tot ontsluiting

Alvorens overeenkomstig het bepaalde in lid 7.1 woningen kunnen worden opgeleverd, dienen op de gronden met de bestemming Groen en de aanduiding 'ontsluiting' en met de bestemming Water en de aanduiding 'brug' ten minste één ontsluitingsweg te zijn gerealiseerd.

 

7.2.2 Voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot geluid

Alvorens overeenkomstig het bepaalde in lid 7.1 woningen kunnen worden opgeleverd, dient op de gronden met de bestemming 'Groen' en 'Woongebied' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening' een geluidwerende voorziening gerealiseerd te zijn en in stand worden gehouden met een minimum bouwhoogte van 5 meter;

 

7.2.3 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. zowel grondgebonden als gestapelde woningen zijn toegestaan binnen het bouwvlak;

 2. het maximum aantal woningen mag niet meer zijn dan het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

 3. het aantal woningen met een geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager of gelijk aan de verleende hogere grenswaarden mag niet meer bedragen dan het aantal woningen waar hogere grenswaarden voor is verleend;

 4. woningen dienen zodanig te worden gebouwd dat ten minste één gevel geluidsluw is;

 5. maatschappelijk en dienstverlenende voorzieningen zijn toegestaan binnen het bouwvlak tot een maximum oppervlak van 5.000 m2 bvo;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening' mogen hoofdgebouwen tot aan de grens met de bestemming Groen worden gebouwd, over een lengte van maximaal 50% van die geluidwerende voorziening voor zover gelegen binnen de bestemming Woongebied;

 7. in aanvulling van het bepaalde onder e dient de afstand tussen overige hoofdgebouwen en de grens met de bestemming Groen ten minste 8 meter te bedragen;

 8. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is de aangegeven maximum bouwhoogte toegestaan;

 9. in afwijking van het bepaalde onder h geldt voor grondgebonden woningen een maximum bouwhoogte van 12 meter;

 10. bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan, voor zover de artikelen 2 en 3 van de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) genoemde situaties dit toelaten (zie bijlage 3 Bor Bijlage II bij dit bestemmingsplan);

 11. in afwijking van het bepaalde onder j geldt, dat in het geval een bebouwingsgebied groter is dan 300 m² de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in totaal niet meer mag zijn dan 90 m², vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m² tot een maximum van 250 m2;

 12. de hoogte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 4 meter;

 13. de hoogte van gebouwen ten behoeve van verkeersafwikkeling mag niet meer zijn dan 4 meter;

 14. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer zijn dan 10 m2;

 15. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van verkeersafwikkeling mag niet meer zijn dan 10 m2

 16. de diepte van een bergbezinkbassin mag niet meer zijn dan 4 meter.

 

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – geluidwerende voorziening' mag een geluidwerende voorziening in de vorm van een aarden wal worden gebouwd met een minimum bouwhoogte van 5 meter:

 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 meter, of niet meer dan 2 meter indien gelegen achter de voorgevel;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de functie groen, mag niet meer zijn dan 6 meter;

 4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de functie verkeer, mag niet hoger zijn dan 10 meter;

 5. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde in het achtererfgebied, mag niet meer zijn dan 3 meter;

 6. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn uitsluitend toegestaan voor zover de artikelen 2 en 3 van de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) genoemde situaties dit toelaten (zie bijlage 3 Bor Bijlage II bij dit bestemmingsplan).

 

7.2.5 Ondergrondse gebouwen

Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen zijn alleen daar toegestaan daar waar ook bovengronds gebouwd is of mag worden;

 2. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3,5 meter onder peil.

 

7.3 AFWIJKEN VAN DE BOUWREGELS

 

7.3.1 Afwijken van vereiste geluidluwe gevel

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.3 sub d., wanneer ontwerptechnische redenen dit rechtvaardigen.

 

7.3.2 Afwijken voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.3 sub j en toestaan dat de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken wordt vergroot, met dien verstande dat:

 1. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 6 m wanneer een platte dakafdekking wordt toegepast;

 2. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 7 m wanneer een kap wordt toegepast.

 

7.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De in 7.3.2 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend met dien verstande dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 1. het stedenbouwkundige beeld, gelet op onder meer de onderlinge samenhang tussen de verschijningsvorm en situering van een bijbehorend bouwwerk enerzijds en die van het hoofdgebouw anderzijds, in ieder geval in die zin dat alleen aan 7.3.2. toepassing kan worden gegeven wanneer het hoofdgebouw een platte dakafdekking heeft;

 2. de woonsituatie;

 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

7.4 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS

 

7.4.1 Aan huis verbonden beroepsuitoefening

Het gebruik van een woning ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 50 m2.

 

7.4.2 Dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen

Het gebruik van gebouwen bij gestapelde woningbouw voor dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen, dienende ter functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan, met dien verstande dat:

 1. per woongebouw de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum van 150 m² voor dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen tezamen;

 2. de toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de hoofdactiviteit.

 

7.4.3 Woningdifferentiatie

Van de woningen dient minimaal 30% gebruikt te worden als sociale huurwoning.

 

7.4.4 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;

 2. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die vergunnings- of meldingplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer;

 3. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van een bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

 4. het gebruiken van het hoofdgebouw ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van webwinkels aan huis, wanneer deze voldoen aan de bepalingen van 7.4.1.

 5. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft bergingen.

 

7.5 AFWIJKEN VAN DE GEBRUIKSREGELS

 

7.5.1 Woningdifferentiatie

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.4.3 en toestaan dat minder dan 30% van de woningen wordt gebruikt als sociale huurwoning, met dien verstande dat:

 1. Afwijken enkel is toegestaan indien de gemeentelijke woonvisie daartoe aanleiding geeft.

 

 

ARTIKEL 8 Leiding - Water

 

 

8.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De voor 'Leiding – Water' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende bestemming(en), primair bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van water met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

 

8.2 BOUWREGELS

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 1. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;

 2. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

 

8.3 AFWIJKEN VAN DE BOUWREGELS

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

 

8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 

8.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Water' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 1. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

 2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

 4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

 5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

 6. het permanent opslaan van goederen.

 

8.4.2 Uitzonderingen

Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

 1. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van de verordening;

 2. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

 3. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen.

 

8.4.3 Voorwaarden

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook.

 

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

 

 

ARTIKEL 9 Antidubbeltelbepaling

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

 

 

ARTIKEL 10 ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS

 

 

10.1 veilligheidszone - leiding

 

10.1.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' zijn nieuwe woningen niet toegestaan conform het gemeentelijk beleid 'Raadsvoorstel 2012.0035610 - Aanvaardbaarheid en verantwoording groepsrisico externe veiligheid' (bijlage 1 bij de regels).

 

10.1.2 afwijken voor het toestaan van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 en nieuwe woningen toestaan op gronden met de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' met in achtneming van de volgende regels:

 1. een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien dit mogelijk is op basis van de opvolger van het gemeentelijk beleid 'Raadsvoorstel 2012.0035610 - Aanvaardbaarheid en verantwoording groepsrisico externe veiligheid;

 2. het maximum aantal woningen bedraagt niet meer dan in dit plan is toegestaan.

 

 

 

ARTIKEL 11 ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op de verbeelding en in deze regels voor:

 1. het afwijken met niet meer dan 10% van de in dit bestemmingsplan aangegeven percentages, maten en oppervlakten;

 2. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of - intensiteit daartoe aanleiding geven;

 3. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 meter van een bouwgrens, mits dit nodig is om het plan aan te passen vanwege een blijkbaar meetverschil tussen werkelijke toestand van het terrein en de verbeelding;

 4. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;

 5. het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met maximaal 25% ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits de totale oppervlakte van vergrotingen op dat gebouw niet meer is dan 50% van de oppervlakte van de bovenste verdiepingsvloer;

 6. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van civiele kunstwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;

 7. het verhogen van de maximale (bouw)hoogte met 5 meter voor het op stedenbouwkundig aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat maximaal 25% van het dakvlak mag worden bebouwd;

 8. het verhogen van de maximale goot- en bouwhoogte met niet meer dan 1 meter.

 

 

 

ARTIKEL 12 ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS

 

12.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

12.2 Wetgevingzone – wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd onder toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied', de bestemming 'Agrarisch' geheel of gedeeltelijk te wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', 'Groen', 'Water', 'Verkeer' en 'Tuin' onder voorwaarde dat:

 1. maximaal 35 uitsluitend grondgebonden woningen met bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan;

 2. uitsluitend vrijstaande en/of dubbele woningen zijn toegestaan;

 3. langs de IJweg uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan;

 4. de woningen langs de IJweg met hun voorgevel georiënteerd zijn op de IJweg;

 5. de woningen een maximale goothoogte hebben van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter;

 6. minimaal 20 meter wordt aangehouden tussen de IJweg en de gevel van de woningen;

 7. de woningen voor wat betreft autoverkeer uitsluitend worden ontsloten via de IJweg;

 8. parkeernormen in acht worden genomen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer (december 2013) of de opvolger daarvan;

 9. uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit zodanig is of wordt gemaakt dat er geen belemmeringen zijn voor woningbouw;

 10. er een positief advies van de waterbeheerder is verkregen;

 11. bij toename van verharding dient uitvoering te worden gegeven aan de compensatie-eis van het waterbeheerder;

 12. omliggende bedrijven mogen niet worden beperkt in de bedrijfsvoering;

 13. akoestisch onderzoek wordt verricht naar de geluidbelasting op de gevels van woningen als gevolg van wegverkeerslawaai;

 14. een geluidscherm is gerealiseerd ter hoogte van de Nieuwe Bennebroekerweg;

 15. iedere woning in ieder geval een geluidluwe gevel heeft;

 16. uit een kruispuntberekening blijkt of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn aan de kruising IJweg-Bennebroekerweg;

 17. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 Wro verzekerd is;

 

 

 

ARTIKEL 13 OVERIGE REGELS

 

 

 

13.1 Parkeerregels

 

13.1.1 Bij een rechtstreekse bouwtitel

Indien in het kader van dit bestemmingsplan gebouwd kan worden dienen bij het verlenen van een daartoe benodigde omgevingsvergunning de parkeernormen in acht te worden genomen zoals deze zijn opgenomen in het geldende parkeerbeleid van Haarlemmermeer. De benodigde parkeerplaatsen dienen op eigen terrein te worden gerealiseerd .

 

13.1.2 Bij een afwijking van de bouwregels

Indien burgemeester en wethouders op basis van artikel 3.6.1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening afwijken van de bouwregels dienen bij het verlenen van de omgevingsvergunning de parkeernormen in acht te worden genomen zoals deze zijn opgenomen in het geldende parkeerbeleid van Haarlemmermeer.

 

13.1.3 Afwijking van de toepassingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 13.1.1, in die zin dat ontheffing kan worden verleend van de parkeernormering, indien op basis van gegronde redenen kan worden aangetoond dat het voldoen aan de parkeernorm door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Een ontheffing wordt niet verleend als het bouwplan redelijkerwijs zodanig gewijzigd kan worden dat alsnog wordt voldaan aan de parkeernormen. Ontheffing kan worden verleend indien:

 1. aanvrager kan aantonen dat het voldoen aan de parkeernormen feitelijk en/of economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat gediend is met het voldoen aan de parkeernormen niet onevenredig wordt aangetast; en

 2. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

 

13.1.4 Specifieke gebruiksregels

Ruimte(n) voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen, bromfietsen en fietsen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

 

13.2 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

 

HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregel

 

 

 

ARTIKEL 14 OVERGANGSRECHT

 

 

14.1 Overgangsrecht bouwwerken

 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 2. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 3. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 4. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.

 5. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

14.2 Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

14.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen.

 

 

 

ARTIKEL 15 SLOTREGEL

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels van het bestemmingsplan 'Hoofddorp Zuidrand Arie Cornelishoeve' van de gemeente Haarlemmermeer.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...........................................................