direct naar inhoud van Artikel 9 Recreatie
Plan: Bomenbuurt
Plannummer: BP6080005
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP6080005-0003

Artikel 9 Recreatie

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie, recreatie, verenigingsleven, en volkstuin;
 • b. speeltuin ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin';
 • c. aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en horeca-activiteiten (cat. 1) ten dienste van deze voorzieningen met niet meer dan 20% van het bruto vloeroppervlak;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte naschoolse opvang;
 • e. waterlopen en waterpartijen en groenvoorzieningen;
 • f. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken' groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport;
 • g. bijbehorende voorzieningen.
9.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Recreatie' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

9.2.1 Gebouwen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' dient binnen de aangegeven goothoogte te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' dient binnen de aangegevenbouwhoogte te worden gebouwd;
 • c. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;
9.2.2 Andere bouwwerken

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • d. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen;
 • e. de oppervlakte van ondergrondse rioolgemalen, mag niet meer dan 20 m² bedragen. Het ondergrondse rioolgemaal mag afgedekt worden met een verhoogd maaiveld van 0,5 meter;
9.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels zoals genoemd in artikel 22, gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:

 • a. permanente bewoning van recreatiewoningen;
 • b. horeca en detailhandel anders dan bedoeld in lid 1 onder c;
 • c. stacaravans.