direct naar inhoud van Artikel 17 Leiding - water
Plan: Bomenbuurt
Plannummer: BP6080005
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP6080005-0003

Artikel 17 Leiding - water

17.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. de voor 'Leiding - water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse drinkwaterleiding met een veiligheidsstrook ter breedte van 5 meter aan weerszijde van de hartlijn van de leiding;
 • b. bij de dubbelbestemming behorende 'andere bouwwerken'.
17.2 Bouwregels

Binnen de dubbelbestemming 'Leiding - water' mogen 'andere bouwwerken' worden opgericht, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de bouwhoogte van 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.
17.3 Omgevingsvergunning-aanlegvergunning
 • 1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning vereist:
  • a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
  • b. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
  • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
  • d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
  • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
  • f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies;
  • g. diepploegen;
  • h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
  • i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;
  • j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.

 • 2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die:
  • a. het onderhoud en beheer betreffen, passend in het normale gebruik, waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan krachtens een verleende vergunning;
  • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 • 3. De werken of werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, mits:
  • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;