direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - 2
Plan: Oudere Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0381.BP2009B004-va01

Artikel 4 Bedrijf - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf ten hoogste categorie 3.1': bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
 • c. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf-6 tot en met 18': tevens een bedrijfsactiviteit met SBI-code zoals hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein':

aanduiding   SBI-code   uit ten hoogste milieucategorie  
specifieke vorm van bedrijf-6   281.1A   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-7   361.1   3.2  
specifieke vorm van bedrijf-8   5020.4A   3.2  
specifieke vorm van bedrijf-10   252.3   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-11   281.1A   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-12   5020.4A   3.2  
specifieke vorm van bedrijf-13   203, 204, 205   3.2  
specifieke vorm van bedrijf-14   281.1A   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-15   014.4   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-16   9301.1   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-17   267.2   3.1  
specifieke vorm van bedrijf-18   501, 502, 504   3.1  

 • d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen, zonder lpg': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg, met daarbij behorende detailhandel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens een bedrijfswoning;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens woningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd': tevens maatschappelijke voorzieningen en kantoren;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens maatschappelijke voorzieningen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoren;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend een nutsvoorziening;
 • k. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals, groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goothoogte;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' bedraagt de goothoogte van gebouwen ten hoogste 3 m;
 • e. indien gebouwen worden afgedekt met een kap bedraagt de hellingshoek ten minste 30° en ten hoogste 45°;
 • f. indien de maximale bouwhoogte niet is aangegeven bedraagt de bouwhoogte ten hoogste de aangegeven goothoogte + 3 m;
 • g. de inhoud van een (bedrijfs)woning bedraagt ten hoogste 500 m³;
 • h. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • i. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' bedraagt de bouwhoogte van een overkapping ten hoogste 6 m;
 • k. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • b. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • c. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
 • d. ter plaatse van de aanduidingen 'verkooppunt voor motorbrandstof, zonder lpg' bedraagt het verkoopvloeroppervlak ten behoeve van detailhandel ten hoogste 125 m²;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'verkoop voor motorbrandstof, zonder lpg' is een wasstraat niet toegestaan;
 • f. detailhandel in volumineuze goederen is niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
 • g. per bedrijf is kantoorvloeroppervlak dat meer bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak niet toegestaan; kantoorvloeroppervlak van meer dan 400 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
 • h. kantoren die geen normaal en ondergeschikt onderdeel uitmaken van de onder lid 4.1 bedoelde bedrijven zijn niet toegestaan;
 • i. in afwijking van het bepaalde in sub g en h zijn ter plaatse van de aanduidingen 'gemengd' en 'kantoor', zelfstandige kantoren toegestaan met een brutovloeroppervlakte van ten hoogste 400 m²;
 • j. opslag van goederen is op de onbebouwde grond niet toegestaan;
 • k. opslag van meer dan 10.000 kg consumenten vuurwerk is niet toegestaan.

4.4 Ontheffing van de gebruiksregels
4.4.1 Ontheffing van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 4.1:

 • a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan in lid 4.1, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 genoemd.

4.4.2 Ontheffing ten behoeve van een wasstraat

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 4.3 onder e om een wasstraat toe te staan, mits aan de bouwregels kan worden voldaan, er sprake is van een goede verkeersafwikkeling en voorts geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen.

4.4.3 Wro-zone - wijzigingsgebied - 1

Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied - 1' mag het plan worden gewijzigd ten behoeve van de bouw van woningen met bijhorende erven en tuinen, met dien verstande dat:

 • a. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse dienen te zijn beëindigd;
 • b. ten hoogste 5 eengezinswoningen zijn toegestaan;
 • c. er sprake dient te zijn van of 5 aaneengebouwde woningen of 3 aaneengebouwde woningen en 2 vrijstaande woningen;
 • d. indien er sprake is van 5 aaneengebouwde woningen:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen met derden ten minste 3 m dient te bedragen;
  • 2. de afstand tot de voorste perceelsgrens 4 m dient te bedragen;
 • e. indien er sprake is van 3 aaneengebouwde woningen en 2 vrijstaande woningen:
  • 1. voor de vrijstaande woningen gebruik dient te worden gemaakt van de bestaande bebouwing;
  • 2. de afstand tussen de aaneengebouwde woningen en de vrijstaande woningen ten minste 3 m dient te bedragen;
  • 3. de afstand tot de voorste perceelsgrens 3 m dient te bedragen;
 • f. wijziging uitsluitend plaatsvindt indien de bodem geschikt is gebleken voor de beoogde functies.

4.4.4 Wro-zone - wijzigingsgebied - 2

Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied - 2' mag het plan worden gewijzigd ten behoeve van de bouw van woningen met bijbehorende tuinen en erven, met dien verstande dat:

 • a. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse dienen te zijn beëindigd;
 • b. de situering van de woningen en de goothoogte van de woningen dient te worden afgestemd op de omliggende bebouwing;
 • c. wijziging uitsluitend plaatsvindt indien de bodem geschikt is gebleken voor de beoogde functies.