direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen - 6
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-VG01

Artikel 27 Wonen - 6

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 6' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short stay;
 • d. parkeren op het erf;

met de daarbij behorende:

 • e. in- en uitritten;
 • f. tuinen en erven;
 • g. bijbehorende bouwwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. groen;
 • j. water.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Algemeen

Op en onder de in 27.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

27.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale oppervlakte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • d. het maximale volume zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'verticale bouwdiepte' mogen gebouwen niet dieper onder peil worden gebouwd dan zoals is aangeduid.

27.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m1.

27.3 Afwijken van de bouwregels
27.3.1 Samenvoegen bouwvlakken

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 27.2.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak door het samenvoegen van bouwvlakken, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van twee samen te voegen bouwvlakken en de tussengelegen gronden maximaal één woning mag worden gerealiseerd;
 • b. ter plaatse van drie samen te voegen bouwvlakken en de tussengelegen gronden maximaal twee vrijstaande woningen mogen worden gerealiseerd;
 • c. het maximum volume van de onder a en b bedoelde woningen de resultante is van de bij elkaar opgetelde maximale volumes van de betreffende, samen te voegen bouwvlakken;
 • d. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid voor niet meer dan twaalf samen te voegen bouwvlakken mag worden toegepast.

27.3.2 Ondergrondse parkeergarage

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 27.2.2 ten behoeve van het bouwen van parkeerkelders lager dan de verticale bouwdiepte, met dien verstande dat:

 • a. de technische haalbaarheid is aangetoond;
 • b. aangetoond wordt dat de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • c. advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder;
 • d. er geen verkeersonveilige situaties ontstaan;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

27.4 Specifieke gebruiksregels
27.4.1 Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven
 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2.

27.4.2 Parkeren

Een eenmaal gerealiseerde parkeerplaats dient in stand te worden gehouden.