direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Lelylaan e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1105BPSTD-VG01

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met inbegrip van bijbehorende bergingen, technische ruimtes en andere nevenruimten;
 • b. ruimten ten behoeve van uitoefening van huisgebonden beroepen;
 • c. short stay;
 • d. fietsparkeervoorzieningen;
 • e. (dak)tuinen en erven;

alsmede voor:

 • f. gebouwde parkeervoorzieningen, in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 24.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

24.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
 • d. maximum goothoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven.
 • e. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' zijn tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bouwwerken toegestaan behalve de voor de hoger gelegen bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.
24.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 3 meter;
 • c. in geval de bouwwerken als bedoeld in dit lid worden gebouwd op een daktuin, moet de hoogte worden gemeten vanaf het peil van de daktuin.
24.2.4 Stille zijde

De woningen waarbij de geluidbelasting op één of meerdere gevels hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder mogen uitsluitend worden gebouwd indien elke woning wordt voorzien van minimaal één stille zijde.