direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 7 (Podium west)
Plan: Lelylaan e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1105BPSTD-OH01

Artikel 10 Gemengd - 7 (Podium west)

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 7 (Podium west)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de bouwvlakken;
 • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
 • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • d. minimale bouwhoogte eerste bouwlaag: 3,5 meter;
 • e. inpandige parkeervoorzieningen zijn in het souterrain of de eerste bouwlaag uitsluitend toegestaan indien deze minimaal 5 meter van de gevel worden gerealiseerd, zulks met uitzondering van in- en uitritten, technische ruimten en toegangsvoorzieningen;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a zijn kelders buiten het bouwvlak toegestaan op voorwaarde dat tussen het dak van de kelder en het maaiveld een grondpakket van minimaal 1 meter dik kan worden gerealiseerd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - doorgang indicatief" geldt dat aan de betreffende zijde van het bestemmingsvlak slechts gebouwd mag worden indien er wordt voorzien in een doorgang naar het achterliggende binnenterrein;
 • h. in afwijking van het bepaalde onder a, c en d zijn gebouwen buiten de bouwvlakken, gebouwen met een grotere bouwhoogte en gebouwen met een kleinere bouwhoogte van de eerste bouwlaag dan 3,50 meter toegestaan, voor zover deze gebouwen op het moment van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan rechtmatig waren gerealiseerd.
10.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter;
 • b. in geval de bouwwerken als bedoeld in dit lid worden gebouwd op een daktuin, moet de hoogte worden gemeten vanaf het peil van de daktuin.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Functies

Voor de in lid 10.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

10.3.2 Stille zijde

De woningen als bedoeld in lid 10.1 mogen uitsluitend worden gebouwd indien deze worden voorzien van minimaal één stille zijde per woning.

10.3.3 Parkeren (inclusief bezoekersparkeren)

Voor de in lid 10.1 genoemde functies gelden de volgende parkeernormen:

 • a. voor de kantoren en bedrijven geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak, waarvan minimaal 70% gebouwd is op eigen terrein;
 • b. voor de overige functies zoals bedoeld onder 10.1 zijn de parkeernormen conform de "Nota Parkeernormen Nieuw-West" van toepassing.
10.3.4 Binnenhof

Ter plaatse van de aanduiding "groen" zijn uitsluitend groenvoorzieningen, paden en speelvoorzieningen toegestaan. Al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen zijn ter plaatse van de aanduiding 'groen' niet toegestaan. De gebouwen als bedoeld in lid 10.2.2 sub h van deze regels zijn hiervan uitgezonderd.