direct naar inhoud van Artikel 29 WONEN - 2
Plan: Bestemmingsplan Westerpark Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.C0702BPSTD-OH01

Artikel 29 WONEN - 2

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor WONEN - 2 (wonen met parkeren ondergronds) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis;
 • c. bergingen en andere nevenruimten;
 • d. ondergrondse parkeergarage met bijbehorende al dan niet bovengrondse in- en uitritten en toegangsgebouwen;
 • e. tuinen;
 • f. erven;
 • g. verkeersareaal;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. onderwijsvoorzieningen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding onderwijs;
 • j. horeca 3, horeca 4 en de functies onder l (specifieke vorm van gemengd-1) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding horeca van categorie 3;
 • k. horeca 4 en de functies onder l (specifieke vorm van gemengd-1) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding horeca van categorie 4;

met dien verstande dat de eerste bouwlaag uitsluitend is bestemd voor:

 • l. consumentverzorgende dienstverlening, kantoren, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd-1;

met dien verstande dat de tweede bouwlaag tevens is bestemd voor:

 • m. kantoren, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van gemengd-2.
29.2 Bouwregels
29.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 29.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

29.2.2 Bouwregels gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 100 %;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals op de plankaart aangegeven;
 • c. er mag uitsluitend worden gebouwd indien de bouwhoogte van de eerste bouwlaag minimaal 3,50 meter bedraagt;
 • d. het dak van de gebouwen mag worden ingericht en gebruikt als dakterras, met dien verstande dat:
  • 1. dakterrassen alleen zijn toegestaan op daken die plat zijn afgedekt;
  • 2. hekwerken zijn toegestaan van maximaal 1,20 meter, gemeten vanaf de te realiseren terrasvloer;
  • 3. daktoegangen zijn toegestaan van maximaal 0,50 meter, gemeten vanaf het dak;
  • 4. de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen openbare ruimte minimaal 2 meter bedraagt, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor aanbouwen;
  • 5. de afstand tussen dakterrassen en de dakrand die grenst aan lager gelegen privĂ© buitenruimten of gemeenschappelijke binnentuinen minimaal 1 meter bedraagt, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor aanbouwen;
 • e. ter plaatse van de bouwaanduiding onderdoorgang geldt dat tot de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens voor hoger gelegen bouwlagen benodigde ondersteuningsconstructies.
29.2.3 Bouwregels bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 3 meter.