direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Stommeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0358.BPSTOMMEER-VA01

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving
12.1.1 Algemeen

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke dienstverlening met bijbehorende voorzieningen, al dan niet in combinatie met wonen.

12.1.2 Toegestaan gebruik

Onder de hiervoor genoemde bestemming is toegestaan:

 • a. maatschappelijke gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van de maatschappelijke dienstverlening, met inbegrip van bijbehorende kantines;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' voor een begraafplaats met bijbehorende voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens voor dienstverlening en kantoren, met inbegrip van bijbehorende kantines;
 • f. het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf in samenhang met het wonen, met inachtneming van het bepaalde in 28.3;
 • g. tuinen en erven;
 • h. parkeren in de vorm van al dan niet gebouwde parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten;
 • i. groenvoorzieningen, in de vorm van plantsoenen, park en solitaire beplanting;
 • j. water, in de vorm van vijvers, sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen, met inbegrip van bijbehorende oevers en beschoeiingen;
 • k. aan de bestemming ondergeschikte rijwegen met bijbehorende in- en uitritten;
 • l. aan de bestemming ondergeschikte fiets- en voetpaden.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het maximum bebouwingspercentage zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • d. de maximum goothoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 meter bedragen.

12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Gebouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 12.2.1 onder a een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. niet meer dan 10% van het betreffende bestemmingsvlak mag worden bebouwd met gebouwen buiten het bouwvlak;
 • b. de maximale bouwhoogte van een gebouw buiten het bouwvlak niet meer dan 4 meter bedraagt.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Water

Ter plaatse van de aanduiding 'water' geldt dat het water niet mag worden gedempt.

12.4.2 Parkeren

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk uitgesloten - parkeren' geldt dat parkeren niet is toegestaan.