direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd
Plan: Zeist Centrum e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.BPZeistCentrumeo-OH01

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de hierna aangegeven doeleinden, op de daarbij aangegeven plaatsen:
doeleinden   in en onder de eerste bouwlaag   boven de eerste bouwlaag  
detailhandel.   ja 1)   nee 2)  
maatschappelijk: bibliotheek, jeugd-, kinder- en naschoolse opvang, verenigingsleven.   ja 1)   nee 3)  
openbare dienstverlening.   ja 1)   nee 4)  
publiekgerichte dienstverlening.   ja   nee 2)  
horeca categorie 1 t/m 3,
met inachtneming van het bepaalde in 9.1, onder o.  
ja   nee 2)  
kantoren,
met inachtneming van het bepaalde in 9.1, onder p.  
ja 1)   nee 2)  
bedrijven,
die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieu categorieën 1 en 2 danwel, per geval en plaats bezien, naar hun gevolgen voor de omgeving redelijkerwijs als zodanig kunnen worden aangemerkt, een en ander uitgezonderd detailhandel en horeca,
met inachtneming van het bepaalde in 9.1, onder l.  
ja   nee 2)  
bij ter plaatse toegestane functies behorende werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor- en opslagruimten.   ja   nee 2)  
wonen.   ja   ja  
bij wonen behorende toegangen en bergingen .   ja   ja  
1) uitsluitend daar waar aangeduid.  
2) behoudens bestaande, op de bestaande plaats en in de bestaande omvang;
3) behoudens bestaande, op de bestaande plaats en in de bestaande omvang, en met in achtneming van het bepaalde in 9.1, onder d.
4) behoudens bestaande, op de bestaande plaats en in de bestaande omvang, en met in achtneming van het bepaalde in 9.1, onder c.  


en bovendien voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' een bedrijf in categorie 1 tot en met 3.1 van deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' is openbare dienstverlening ook boven de eerste bouwlaag toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn bibliotheek, jeugd-, kinder- en naschoolse opvang, en verenigingsleven, ook boven de eerste bouwlaag toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - op verdiepingen' zijn op de begane grond gevestigde functies ook op de verdieping(en) toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' horeca in categorie 4;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5' horeca in categorie 5, met inachtneming van het bepaalde in 9.4, onder b;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', is tevens een onder- en/of bovengrondse parkeervoorziening toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoverhuur' een autoverhuurbedrijf;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoreparatie' een autoreparatiebedrijf;
 • k. bij een en ander behorende binnenplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen,
 • l. bij een en ander behorende in- en uitritten, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • m. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf uitgesloten', geen bedrijf is toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten' geen horeca is toegestaan.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 9.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, en
 • b. bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals luifels, uitstalkasten, reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken.

9.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in 9.2.1 gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag 100% bedragen, tenzij op de verbeelding een ander maximum bebouwingspercentage voor het bouwvlak of een gedeelte van het bouwvlak is aangeduid;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag het aangeduide percentage voor het bouwvlak of het aangeduide gedeelte van het bouwvlak niet worden overschreden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
 • f. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden bedragen;
 • g. de ondergrondse bouwdiepte van gebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-garageboxen' zijn garageboxen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang langzaamverkeer' is een onderdoorgang voor het langzame verkeer toegestaan;
 • j. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn ook buiten het bouwvlak toelaatbaar;
 • k. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw  
2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
communicatiemasten   15 m  
communicatiemasten op gebouwen   8 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m  
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van de bouwregels in 9.2 voor de bouw van een open fietsenstalling buiten het bouwvlak, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bij eenzelfde bedrijf behorende fietsenstalling niet meer dan 60 m² bedraagt en het bijbehorende bouwperceel daardoor niet voor meer dan 80% wordt bebouwd;
 • b. de omvang van de fietsenstalling in verhouding staat tot het aantal werknemers van het bedrijf.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. Op de verdiepingen zijn geen gemengde functies anders dan wonen toegestaan, tenzij dat volgens 9.1 wel is toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduidingen 'horeca van categorie 5' in de 2e Dorpsstraat is het gebruik voor horeca in categorie 5 toegestaan. Indien het gebruik voor horecacategorie 5-activiteiten ter plaatse is beëindigd en de opstallen weer in gebruik zijn genomen voor één van de rechtstreeks toegelaten functies, is het gebruik voor horeca in categorie 5 ter plaatse niet langer toegestaan;
 • c. op het achtererf zijn geen zelfstandige onder 9.1 genoemde functies toegestaan.
9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van de gebruiksregels in 9.1 voor de vestiging van op de begane grond gevestigde functies op de verdieping, mits het woon- en leefklimaat in de directe omgeving daardoor niet onevenredig wordt aangetast.