direct naar inhoud van Regels
Plan: Prof. Lorentzlaan 51a Zeist
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.BPWProfLorentzlaan-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan 'Prof. Lorentzlaan 51a Zeist' met identificatienummer NL.IMRO.0355.BPWProfLorentzlaan-VS01 van de gemeente Zeist.

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 'bestemmingsplan Zeist Centrum e.o.'

het 'bestemmingsplan Zeist Centrum e.o.' met identificatienummer NL.IMRO.0355.BPZeistCentrumeo-OH01 van de gemeente Zeist, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 4 september 2012 (onherroepelijk 19 juni 2013), inclusief het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist' met identificatienummer NL.IMRO.0355.BPParkeernormenZst-VS01 van de gemeente Zeist, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 10 juli 2018.

Op het wijzigingsplan zijn verder de begrippen behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.3, van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het bestemmingsplan zoals genoemd in lid 1.3.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Wonen

De regels in artikel 19 van het 'bestemmingsplan Zeist Centrum e.o.' zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Op het wijzigingsplan zijn verder de algemene regels van het 'bestemmingsplan Zeist Centrum e.o.' van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit, geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 

'Prof. Lorentzlaan 51a Zeist'.