direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Zeist Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.35102-0003

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De als "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,
 • b. beroep of bedrijf aan huis,
 • c. garagebedrijf en bedrijven die in de BIJLAGE STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN staan aangeduid als categorie 1, op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "garage",
 • d. maatschappelijk voorzieningen op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" ,
 • e. onderdoorgang, ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" ,
 • f. kantoor op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "kantoor",
 • g. tuinen en erven, en
 • h. waterhuishouding.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 17.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen,
 • b. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, en
 • c. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, niet zijnde overkappingen.
17.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 17.2.1 de volgende regels:

 • a. binnen de aangegeven bouwvlakken mag het bebouwingspercentage 100% bedragen;

woningen

 • b. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • c. binnen bouwvlakken met de hierna aangegeven code mogen woningen uitsluitend worden gebouwd op de daarbij aangegeven wijze:
  code   bouwwijze  
  aeg   aaneengebouwd, niet-gestapeld  
  gs   gestapeld  
  tae   twee-aan-een, of vrijstaand  
  vrij   vrijstaand  
 • d. binnen een bouwvlak mag tussen twee niet aaneengebouwde woningen de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 3 m bedragen of niet minder dan de bestaande afstand, indien die minder dan 3 m is;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • f. de brutovloeroppervlakte van gestapelde woningen bedraagt niet minder dan 75 m² per woning, of niet minder dan de bestaande brutovloeroppervlakte, indien die minder is dan 75 m².

aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

 • g. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen ook buiten bouwvlakken worden gebouwd, op ten minste 3 m achter de voorgevelrooilijn van de betreffende woning;
 • h. van aan- of uitbouwen mag de diepte buiten het bouwvlak, gemeten uit de bouwgrenzen en de verlengden daarvan niet meer dan 4 m bedragen of niet meer dan de bestaande diepte, indien die meer dan 4 m bedraagt;
 • i. de gezamenlijke oppervlakte van bouwvergunningplichtige aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag bij elke woning 40 m² bedragen, plus 2% van het bijbehorende bouwperceel tot een maximum van 100 m2, onverminderd het bepaalde onder j.
 • j. de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag bij elke woning niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel, inclusief de gronden die als "Tuin" zijn aangewezen, of niet meer dan het bestaande percentage, indien dat meer dan 50% bedraagt;
 • k. van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag de goothoogte niet meer dan 3 m bedragen, de bouwhoogte niet meer dan 4,5 m en de dakhelling niet meer dan 600;

andere bouwwerken

 • l. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
vlaggen- en andere masten   5 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw  
2 m  
overige erf- en perceelsafscheidingen   1 m  
overige andere bouwwerken   3 m  

17.3 Specifieke gebruiksregels

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen en in ieder geval niet meer dan 100 m2.

17.4 Strijdig gebruik

Naast hetgeen daaromtrent in de Algemene gebruiksregels in artikel 26 is bepaald, moet als strijdig gebruik in ieder geval worden aangemerkt, het gebruik van de in lid 17.3 bedoelde gronden, die onbebouwd zijn, voor:

 • a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis, en
 • b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning.