direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 1
Plan: Watervogelenbuurt, Hoograven, Tolsteeg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTEE-0401

Artikel 7 Gemengd - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor detailhandel, uitsluitend op de begane grond, alsmede - uitsluitend op het perceel Westerkade 32 - tot een maximum van 200m2 b.v.o.;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', tevens voor horecabedrijven in categorie C en D van de bij deze regels behorende Lijst van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - horeca B en D': tevens voor horecabedrijven in categorie B en D van de bij deze regels behorende Lijst van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond en entresol, waarbij de omvang van een entresol maximaal 20m2 bedraagt
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie b': tevens voor horecabedrijven in categorie B, C en D van de bij deze regels behorende Lijst van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie d1': tevens voor horecabedrijven in categorie D van de bij deze regels behorende Lijst van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat op het adres Oosterkade 29/30 de omvang van de horecafunctie maximaal 300m2 b.v.o. bedraagt;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting': tevens voor een seksinrichting, uitsluitend op de begane grond;
 • g. kantoren, uitsluitend op de begane grond;
 • h. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • i. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • j. sport, uitsluitend op de begane grond;
 • k. ateliers, uitsluitend op de begane grond;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-1', tevens voor recreatieve doeleinden, ook onder het maaiveld;
 • m. bedrijven, zoals opgenomen in de categorieën A en B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven functiemenging, uitsluitend op de begane grond;
 • n. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf dan wel bed & breakfast;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' voor een onderdoorgang;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens voor een ondergrondse parkeergarage en verblijfsgebied;
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-afhaalzaak': tevens voor een afhaalzaak, uitsluitend op de begane grond;
 • r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakterras': een dakterras, alsmede bestaande dakterrassen;
 • s. de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen.
7.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

7.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven aantal bouwlagen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakterrras' is een dakterras op een hoofdgebouw toegestaan. Dakterrassen moeten minimaal 2 meter uit de naar het openbaar gebied gerichte gevel worden gebouwd;
 • d. de bestaande kapvorm of afdekking, zoals deze bestaat op het moment van inwerking treden van het bestemmingsplan, moet gehandhaafd worden.
7.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • b. de breedte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. voor hoekpercelen waarbij de zijgevel naar de weg gekeerd is, geldt dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd ten minste 1 m achter het verlengde van de naar de weg gekeerde zijgevel;
 • d. de afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot de achterste perceelsgrens op percelen grenzend aan gronden met de bestemming Groen en/of Verkeer-Verblijfsgebied dient ten minste 0,5 m te bedragen;
 • e. aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de zijgevel van een hoofdgebouw zijn niet toegestaan op percelen waarvan het zijerf grenst aan gronden met de bestemming Groen en/of Verkeer - Verblijfsgebied;
 • f. per hoofdgebouw mag ten hoogste 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken tot een oppervlakte van maximaal 45 m2;
 • g. indien de oppervlakte van het bouwperceel meer bedraagt dan 250 m2 mag per hoofdgebouw ten hoogste 20% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken tot een oppervlakte van maximaal 100 m2;
 • h. de diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 3 meter bedragen;
 • i. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 meter;
 • j. de bouwhoogte van een vrijstaande bijbehorende bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • k. op aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de achterzijde van de woning zijn dakterrassen toegestaan waarvan de diepte niet meer mag bedragen dan 3 meter;
 • l. dakterrassen op vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-aanbouw' mag een aanbouw worden gebouwd waarvan de diepte groter is dan 3 meter en waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20m2;
 • n. bestaande bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m m mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet vergroot.
7.2.3 Bijzondere bouwlagen

In afwijking van lid 7.2.1 onder c geldt het volgende:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 1' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag tot de voor- en achtergevel minimaal 1 meter dient te bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 2' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag tot de voor- en achtergevel minimaal 1,5 meter dient te bedragen en de bouwhoogte ter plaatse niet meer mag bedragen dan 8,5 meter;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 3' is een dwarskap toegestaan, waarvan de dakhelling niet meer mag bedragen dan 75º. De goothoogte ter plaatse mag niet meer bedragen dan 5,5 meter, de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8,25 meter;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 4' is een bijzondere bouwlaag toegestaan welke is voorzien van een plat dak. De afstand van de bijzondere bouwlaag tot de voorgevel dient minimaal 1 meter te bedragen, de afstand tot de achtergevel dient minimaal 3 meter te bedragen. Aan de achterzijde van de bijzondere bouwlaag is een dakterras toegestaan, waarvan de afstand tot de achtergevel minimaal 1 meter dient te bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 5' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag tot de achtergevel minimaal 2 meter dient te bedragen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 6' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag tot de voorgevel minimaal 2 meter dient te bedragen. Een schuin dakvlak of een gedeeltelijk schuin dakvlak, is toegestaan vanaf de voorgevel tot 2 meter achter de voorgevel. Indien geen schuin dakvlak wordt gerealiseerd is een dakterras toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 7' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de achtergevel mag worden opgetrokken tot maximaal de ter plaatse bestaande bouwhoogte vermeerderd met maximaal 0,4 meter;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 8' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt en de afstand van de dakopbouw tot de voorgevel tenminste 3 meter bedraagt;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 9' is een bijzondere bouwlaag toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag tot de voorgevel minimaal 2,5 meter dient te bedragen. De bouwhoogte ter plaatse mag niet meer bedragen dan 9 meter;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 10' is een bijzondere bouwlaag of een dakterras toegestaan waarbij geldt dat de afstand van de bijzondere bouwlaag of het dakterras tot de achtergevel minimaal 0,7 meter dient te bedragen.
7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en perceelafscheidingen welke maximaal 2 meter hoog mogen zijn achter (het verlengde van) de voorgevel en 1 meter hoog voor (het verlengde van) de voorgevel.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in artikel 7.2.2. onder f en/of g voor het toelaten van bijbehorende bouwwerken tot maximaal 100% van het buiten het bouwvlak gelegen gronden, mits de bebouwing op het achtererf plaatsvindt en de maximale bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter. De afwijkingsregel is uitsluitend van toepasing ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding -1;
 • b. het bepaalde onder 7.2.1 onder b voor het bouwen van een bijzondere bouwlaag mits de hoogte van die bouwlaag niet meer dan 3 meter bedraagt. De afwijkingsregel is uitsluitend van toepassing ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - 2. Bij het toepassen van de afwijkingsregel kunnen nadere stedenbouwkundige voorwaarden worden gesteld ter bescherming van de stedenbouwkundige structuur van het gebied.
7.4 Specifieke gebruiksregels
7.4.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 40m², inclusief bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf, maximaal 40m² bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaande bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van Lijst van Bedrijfsactiviteiten en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk in het openbaar gebied;
 • e. geen sprake is van detailhandel, horeca, afhaalzaken en/of belhuizen;
 • f. in afwijking van het gestelde onder a. mag, indien de vloeroppervlakte van de woning groter is dan 150m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf maximaal 60m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, bedragen
 • g. in afwijking van het gestelde onder b. mag, indien de vloeroppervlakte van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk groter is dan 100m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf maximaal 60m² bedragen.
7.4.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van het brutovloeroppervlak van de woning in gebruik houdt voor wonen.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 onder m, en lid 7.4.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven, indien en voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemening.

7.6 Specifieke gebruiksregels
7.6.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 40m², inclusief bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf, maximaal 40m² bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaande bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van Lijst van Bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk in het openbaar gebied;
 • e. geen sprake is van detailhandel, horeca, afhaalzaken en/of belhuizen;
 • f. in afwijking van het gestelde onder a. mag, indien de vloeroppervlakte van de woning groter is dan 150m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf maximaal 60m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, bedragen
 • g. in afwijking van het gestelde onder b. mag, indien de vloeroppervlakte van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk groter is dan 100m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf maximaal 60m² bedragen.

7.6.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van het brutovloeroppervlak van de woning in gebruik houdt voor wonen.