direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - 2
Plan: Vleuterweide, Vleuten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPVLEUTERWEIDEVLEU-0601

Artikel 18 Wonen - 2

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep- of bedrijf dan wel een bed & breakfast;
 • b. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang', uitsluitend een onderdoorgang ten behoeve van (langzaam) verkeer;
 • c. de bij de bestemming behorende verkeers- en parkeervoorzieningen, autoboxen, water, waterbeheer, waterberging, tuinen, erven en terreinen.
18.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

18.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en/of bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' en/of 'maximale bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
 • c. in geval van een aanduiding 'maximale goothoogte' mag de dakhelling van het hoofdgebouw niet minder bedragen dan 20 graden en niet meer dan 50 graden;
 • d. ter plaatse van de bouwaanduiding ' specifieke bouwaanduiding - 2' geldt dat de bestaande goot- en/of bouwhoogte aan de wegzijde de maximale goot- en/of bouwhoogte is, tenzij op de verbeelding een andere goot- en/of bouwhoogtemaat is aangegeven. De bestaande goothoogte, nokhoogte en/of kapvorm en afdekking mogen slechts worden gewijzigd voorzover de wijzigingen reeds als optie zijn opgenomen in de onherroepelijke bouwvergunning, op grond waarvan de woonbebouwing is gerealiseerd;
 • e. bestaande hoofdgebouwen die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a en b mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot;
 • f. voor het realiseren of wijzigen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.
18.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. de diepte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan het hoofdgebouw mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. de breedte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot aan de oeverlijn bedraagt ten minste 2 meter;
 • d. ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen' mag een bijbehorend bouwwerk worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • e. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen, vermeerderd met 0,3 meter;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder e mag de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding -1 maximaal 6 meter bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 meter bedragen; indien het vrijstaande bijbehorende bouwwerk wordt afgedekt met een kap mag de bouwhoogte niet meer dan 4,5 meter bedragen;
 • h. de afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot het hoofdgebouw mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 • i. de erfzone mag volledig worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken;
 • j. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 of minder, mag maximaal 50% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 30 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • k. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 tot 1500 m2, mag maximaal 10% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 75 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • l. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van meer dan 1500 m2, mag maximaal 5% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 125 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • m. voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken die worden afgedekt met een kap op percelen zoals bedoeld onder i, mag de goothoogte maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 6 meter bedragen;
 • n. bestaande bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m j mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.
18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 2,5 meter, indien de bouwwerken, geen gebouwen zijnde minder dan 8 meter achter de perceelsgrens aan de straatzijde zijn gelegen;
  • 2. 1 meter, indien het terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn betreft;
  • 3. 3 meter, indien het overige terreinafscheidingen of bouwwerken geen gebouw zijnde, ten behoeve van reclamedoeleinden betreft;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 6 meter voor palen en masten;
  • 2. 3 meter voor de overige;
 • c. steigers boven het water mogen worden gebouwd met een overstek van maximaal:
  • 1. 0,5 meter vanaf de oeverlijn bij een watergang met een breedte van 5 tot 7 meter, en
  • 2. 1 meter vanaf de oeverlijn bij een watergang met een breedte van 7 meter of meer.
18.3 Specifieke gebruiksregels
18.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of –bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief bijbehorende bouwwerken;
 • b. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van Lijst van Bedrijven 'functiemenging' en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist;
 • c. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk in het openbaar gebied.
18.3.2 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen.

18.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 18.3.1 onder a ten behoeve van de uitoefening van sociaal-medische vrije beroepen met een praktijkruimte tot maximaal 80m²;
 • b. lid 18.3.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven 'functiemenging', indien en voorzover deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'.