direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - 6
Plan: Terwijde
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPTERWIJDE-0601

Artikel 16 Wonen - 6

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 6 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen al dan niet in combinatie met een aan- huis- verbonden beroep- of bedrijf dan wel een bed & breakfast;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': tevens voor een al dan niet (half)verdiepte parkeergarage;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang': een onderdoorgang;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd': tevens voor de volgende gemengde doeleinden: dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist, waarbij de gemengde functies uitsluitend op de beganegrondlaag zijn toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1': op de eerste en de tweede bouwlaag tevens voor de volgende gemengde doeleinden: dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie D1': tevens voor ten hoogste één horecavestiging behorend tot categorie D1 van de Lijst van horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond ;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens voor maximaal 1 horecavoorziening behorend tot categorie C of D op de begane grond per bouwblok;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens voor een maatschappelijke voorziening, uitsluitend op de beganegrondlaag;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte bruto (m²) 2': woon-werkwoningen toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte bruto (m²) 3': bedrijven in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging dan wel bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • k. de bij deze bestemming behorende ontsluitingswegen, fiets- en voetpaden, nutsvoorzieningen, kunstuitingen, speel- en groenvoorzieningen, tuinen, erven, water en verkeers- en parkeervoorzieningen.
16.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

16.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' mag in afwijking van het voorgaande lid de maximum bouwhoogte voor hoofdgebouwen worden overschreden tot een bouwhoogte van maximaal 32 meter in het geval van hoogteaccenten. In totaal mag niet meer dan 25 % van de hoofdbebouwing worden voorzien van een hoogteaccent;
 • d. de maximumvloeroppervlakte van de in lid 16.1 onder f genoemde horecavestiging mag ten hoogste 400 m² bedragen;
 • e. van de in lid 16.1 onder i bedoelde woon-werkwoningen mag per woon-werkwoning de niet-woonfunctie ten hoogste 120 m² bedragen;
 • f. voor het realiseren of wijzigen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt;

Met dien verstande dat:

 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte bruto (m²) 2' de totale maximum bruto vloeroppervlakte van de in lid 16.1 onder i bedoelde woon-werkwoningen niet meer mag bedragen dan 2.100 m², en indien deze aanduiding in meerdere bestemmingsvlakken voorkomt, de maximum vloeroppervlakte van woon-werkunits voor al die vlakken gezamenlijk geldt;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte bruto (m²) 3' de totale maximum bruto vloeroppervlakte van de in lid 16.1 onder j bedoelde bedrijven niet meer mag bedragen dan 1000 m², en indien deze aanduiding in meerdere bestemmingsvlakken voorkomt, de maximum vloeroppervlakte van bedrijven voor al die vlakken gezamenlijk geldt;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het totale maximum aantal wooneenheden van de in lid 16.1 onder a bedoelde woningen niet meer mag bedragen dan 475, en indien deze aanduiding in meerdere bestemmingsvlakken voorkomt, het totale maximum aantal wooneenheden voor al die vlakken gezamenlijk geldt.
16.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. aangebouwde bijbehorende bouwwerken en vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 1 meter achter het verlengde van de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • b. de diepte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw, maximaal 3 meter bedragen;
 • c. de breedte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan de zijgevel mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw, maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen, vermeerderd met 0,3 meter;
 • e. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen; indien het vrijstaande bijbehorende bouwwerk wordt afgedekt met een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 meter bedragen;
 • f. de erfzone mag volledig worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken;
 • g. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 of minder, mag maximaal 50% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 30 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • h. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 tot 1500 m2, mag maximaal 10% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 75 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • i. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van meer dan 1500 m2, mag maximaal 5% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 125 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • j. voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken die worden afgedekt met een kap op percelen zoals bedoeld onder k, mag de goothoogte maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 6 meter bedragen;
 • k. bestaande bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m j mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. op de gronden die vóór en tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of die gericht zijn naar de openbare weg of het groen zijn gelegen, mogen uitsluitend erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 1 m worden gebouwd; de hoogte van de overige erfafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering voor palen en masten die maximaal 6 m mag bedragen.
16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, maximaal 60 m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
16.3.2 Woon-werk woningen

Ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte bruto (m²) 2' zijn woon-werk woningen toegestaan, waarbij in samenhang met wonen de volgende functies zijn toegelaten en de volgende voorwaarden gelden:

 • a. in geval van een bedrijf, bedrijfsactiviteiten betreft het bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren;
 • d. maatschappelijke doeleinden;
 • e. horeca is uitsluitend toegestaan daar waar op de verbeelding een aanduiding 'horeca' is aangegeven;
 • f. er is geen sprake van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
16.3.3 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van het bruto vloeroppervlak van de woning in gebruik houdt voor wonen.

16.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 onder e, 16.3.1 onder c, 16.3.2 onder a voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, indien en voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.