direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 1
Plan: Het Zand
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHETZAND-0601

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf dan wel een bed & breakfast;
 • b. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • c. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • d. bedrijven, zoals opgenomen in de categorie A en/of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven functiemenging, uitlsuitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': een (half)verdiepte parkeergarage;
 • f. de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, fietsenbergingen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven, pleinen en terreinen.
6.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

6.2.1 Gebouwen
 • a. de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
 • b. voor het realiseren of wijzigen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.
6.2.2 Bijbehorende bouwwerken bij woningen
 • a. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen, en indien het bijbehorend bouwwerk wordt afgedekt met een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 meter bedragen;
 • b. de erfzone mag volledig worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken;
 • c. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 of minder, mag maximaal 50% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 30 m2 naast hetgeen in toegestaan in de erfzone.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn;
 • b. het gestelde onder a. geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer;
 • c. In afwijking van het gestelde onder a. mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen;
 • d. bestaande bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan het bepaalde vermeld onder a t/m c mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.
6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Nadere bepalingen voor functies

de totale maximum bruto vloeroppervlakte van de in lid 6.1 onder b tot en met d bedoelde genoemde gemengde functies niet meer mag bedragen dan 18.000 m², en indien deze aanduiding in meerdere bestemmingsvlakken voorkomt, de maximum vloeroppervlakte van bedrijven voor al die vlakken gezamenlijk geldt;

6.3.2 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, maximaal 60 m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven fumctiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
6.3.3 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen.

6.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 • a. lid 6.3.2 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven functiemenging, indien en voorzover deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijven functiemenging.